کاملترین رساله پارک بانوان

بررسی ها :

تومان35,000

توضیحات

مطالعات ارائه شده در این بخش از وب سایت سازه کد مربوط به طراحی پارک بانوان است که با عنوان رساله ارشد پارک بانوان با رویکرد هدفمندی وحدت و یکپارچگی در حوزه منظر به بررسی نیاز زنان به صورت word در ۱۶۱ صفحه تقدیم حضورتان شده است. در ادامه برای آگاهی از جزئیات کاملترین رساله پارک بانوان پیش رو به ذکر فهرست مطالب آن پرداختیم.

از آنجا که پارکها و فضای سبز شهری فضاهایی برای آرامش شهروندان محسوب می شوند و برای رهایی از قید وبندهای زندگی به این مکان ها مراجعه می نمایند، ایجاد فضاهای دارای کیفیت محیطی فاکتور مهم در جذب شهروندان به پارک ها خواهد بود. در این میان، پارک های بانوان به جهت این که قادرند فرصت های تفریحی با ارزشی را برای بانوانی که در شهرها زندگی می کنند، فراهم نمایند، اهمیت بیشتری دارند.

رساله طراحی پارک بانوان با رویکرد هدفمندی وحدت و یکپارچگی

امروزه در کشور ما بر اساس نياز زنان در پايتخت و بسياري از شهرهاي بزرگ، اقدام به احداث پارک هاي موضوعي ويژه آنان شده است. در بررسي کلي مشاهده شده است که اکثر اين طرح ها فاقد برنامه راهبردي مختص پارک بانوان مي باشد. به طوري که صرفا با محصور نمودن برخي از باغ ها و پارک هاي قديمي، نام پارک بانوان بر آنها نهاده اند و حتي تلاشي براي استانداردسازي آنها به صورت پارک متعارف به عمل نيامده است. اين موضوع به عنوان جرياني نو در دهه اخير در ايران، با ديدگاه هاي متفاوتي مطرح شده است و فقدان مطالعات علوم اجتماعي در آن مشهود مي باشد که لازمه آن، بررسي طراحان و برنامه ريزان به صورت چندجانبه نگر مي باشد. از اين رو شايسته است موضوع را با اهداف کلي اجتماعي، فرهنگي، تفريحي، بهداشتي و اقتصادي به صورت جامع مورد مطالعه قرار داد.

کاملترین رساله پارک بانوان

کاملترین رساله پارک بانوان

مطالعات طراحی پارک بانوان 

از نتایج حاصل از پژوهش چنین استنباط گردید که به طور کلی بانوان از داشتن فضاهای اختصاصی چنین توقعاتی دارند: ایجاد تمرکز بیشتر بر روی فضاهای جمعی با تأکید بر استفاده از مبلمان و تجهیزات مناسب، تنوع فضایی و بصری بیشتر در فضای سبز، امکان بهره گیری از محیط سبز طبیعی به صورت بلافصل با تأکید بر تنوع مناظر پارک، تخصیص بخشی از پارک به فضاهای آموزشی و فراگیر و نمایشگاهی بر اساس درخواست و نیازهای بانوان، تخصیص فضاهای ایمن و اختصاصی به منظور اقامت های چند ساعته، افزایش فضاهای خدماتی و ورزشی به صورت فردی- گروهی، تخصیص بخشی از پارک به منظور خود اشتغالی بانوان متقاضی، امکان استفاده از پارک در اوقات شب

از آنجايي که تمامي اين اهداف، در آسايش زندگي اجتماعي بانوان موثر بوده و کمبود هر يک از آنها نيازهاي روحي، رواني و جسمي به دنبال خواهد داشت، لذا اين مقاله، بررسي اهداف و مولفه هاي مربوطه را به روش نيازسنجي و مطالعات تحليلي ارائه مي نمايد.

فهرست مطالب کاملترین رساله پارک بانوان :

 • چکیده

فصل اول: كليات تحقیق

 • مقدمه
 • بيان مسأله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • مرور ادبیات و سوابق مربوطه
 • اهداف مشخص تحقیق ( شامل اهداف آرمانی ، کلی ، اهداف ویژه و کاربردی )
 • سوالات تحقیق
 • روش شناسی تحقیق
 • متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی 
 • شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها
 • شرح کامل روش ( میدانی، کتابخانه ای )
 • ابزار ( مشاهده و آزمون ، پرسشناسنامه ، مصاحبه ، فیشر برداری و غیره ) گردآوری داده ها
 • جامعه آماری ، روش نومنه گیری و حجم نمونه ( در صورت وجود و امکان )
 • روش ها و ابزار تجزیه و تحیلیل داده ها

فصل دوم: مرور ادبیات موضوع

 • مقدمه
 • پارک شهری
 • پارک بانوان
 • ضرورت پارک های بانوان دربعد اجتماعی
 • ضرورت پارک های بانوان در بعد اقتصادی
 • ضرورت پارک بانوان در بعد سلامتی
 • ضرورت پارک های بانوان در بعد زيست محیطی
 • توسعه و ضرورت توانمند سازی زنان
 • شاخص های توانمندسازی زنان
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
 • ﻓﻀﺎ
 • ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ(ﺷﻬﺮي)
 • زن
 • ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ

بخش دوم:ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي

 • زﻧﺎن و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي
 • زﻧﺎن و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
 • ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ ي

 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ
 • فرایند شناخت
 • ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻓﻀﺎ
 • تفاوت ﻣﺮدان و زﻧﺎن
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه
 • اﻣﻨﯿﺖ و اﺑﻌﺎد آن
 • اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 • اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 • اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي
 • ﭘﺎﯾﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻌﻤﺎري
 • نتیجه گیری

فصل سوم: روش تحقیق

 • مقدمه
 • جامعه آماري
 • نحوه نمونه گيري
 • روش تحقيق
 • جمع آوری اطلاعات تحقیق
 • روش تجزيه و تحليل داده ها
 •  روش اجرای تحقیق
 • مقدمه
 • ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه
 • تحلیل عاملی
 • استخراج عامل ها
 • نتایج تحلیل اکتشافی
 • عوامل موثر بر ارتقای پویایی و نشاط در طراحی پارک بانوان با هدفمندی وحدت و یکپارچگی معماری منظر به روش مولفه های اصلی
 • جدول ۴-۴-عامل هاي چرخش يافته
 • بررسی نتایج و نامگذاری عامل ها
 • بررسی وضعیت عامل های تحقیق
 • متغیرهای تحقیق

فصل پنجم: نمونه موردی

 • مقدمه
 • بوستان بهشت مادران تهران

فصل ششم: برنامه و استاندارد های فیزیکی

 • مقدمه
 • پارک
 • مدیریت پارکها و فضای سبز
 • تشكيلات اداري در پارك  بانوان
 • مجموعه ي تشكيلات ساختماني پارک با نوان

فصل هفتم : بستر طراحی

 • معرفی عمومی شهر بابل
 • بررسی وضعیت جغرافیایی شهربابل
 • موقعیت شهر بابل
 • تقسیمات سیاسی شهر بابل
 • بررسی محله‌های شهر بابل
 • محله‌های قدیمی
 • محله‌های جدید
 • بزرگراه‌ها، بلوارها و خیابان‌ها
 • میدان‌ها
 • بررسی وضعیت تاریخی شهر بابل
 • تاریخچه شهر بابل
 • بررسی شهر بابل در دوره های مختلف تاریخ
 • دوران تیموریان
 • دوران زندیه
 • دوران قاجاریه
 • بررسی وضعیت فرهنگی شهربابل
 • وجه تسمیه بابل
 • تغییر نام بابل
 • وجه تسمیه مامطیریا مامتیرا
 • زبان
 • دین
 • مازندرانی‌ها در زمان گسترش آیین زرتشتی
 • عوامل و مکان های فرهنگی و هنری
 • مطبوعات
 • سینما و سالن های نمایش
 • جشنواره ها
 • جشنواره فیلم کوتاه وارش
 • جشنواره ملی بهار نارنج
 • نگارخانه‌ها
 • کتابخانه‌ها
 • ره آورد
 • بررسی وضعیت اقلیمی شهربابل
 • آب و هوا
 • ارتباط با دریا
 • بادها
 • رود خانه
 • ناهمواری ها
 • بررسی اماکن گردشگری و تفریحی شهر بابل
 • دریاچه ها
 • جنگل‌ها
 • آبشارها
 • آبشار حاجی شیخ موسی
 • چشمه‌ها
 • ییلاق‌ها
 • معرفی فضای سبز موجود در شهر بابل
 • معرفی اماکن مذهبی شهر بابل
 • معرفی بزرگان و نامداران شهر بابل
 • آنالیز سایت
 • سایت مورد نظر
 • پوشش گیاهی
 • باد ها
 • صداهای مزاحم
 • دسترسی ها
 • دید و منظر
 • نتیجه‌گیری

با دانلود رساله ارشد پارک بانوان ارائه شده در این بخش مطالعات معماری پارک با نوان با فرمت word در ۱۶۱ صفحه را به صورت کامل در اختیار خواهید داشت که حاوی اطلاعاتی کامل در زمینه استانداردهای طراحی معماری پارک های بانوان، تحلیل نمونه موردی، برنامه فیزیکی و تحلیل بستر طرح و … می باشد. که به جرات می توان گفت یکی از منابع در زمینه طراحی معماری پارک بانوان است.


موضوعات مشابه:         

رساله طراحی باشگاه ورزشی بانوان وکودکان

پلان پردیس سینمایی پارک سیمرغ dwg با رندر، پوستر و psd

پاورپوینت استانداردهای طراحی پارک شهری

پروژه طراحی تالار عروسی (اتوکد، رندر، حجم)

پلان پارک تفریحی با جزئیات و ریزفضاها dwg

پلان پارک (dwg +ریزفضاها و جزئیات)

طراحی پارک (اتوکد +رندر)

مطالعات طراحی پارک آبی

پلان پارک آبشار امیدیه dwg


دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاملترین رساله پارک بانوان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × چهار =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد