کاملترین رساله کافه کتاب

تومان29,900

توضیحات

قبل از طراحی هر مکانی لازم است از اصول و ضوابط معماری آن اطلاع داشت. در راستای ارائه فایل های مورد نیاز دانشجویان این بخش از وب سایت سازه کد را به مطالعات معماری رساله کافه کتاب اختصاص دادیم. که حاوی کاملترین اطلاعات معماری در رابطه با طراحی معماری کافه کتاب می باشد. لازم به ذکر است کاملترین رساله کافه کتاب ارائه شده با فرمت WORD و در ۲۵۰ صفحه تقدیم حضورتان شده است. که در ادامه با جزئیات مطالب آن بیشتر آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب رساله طراحی کافه کتاب :

 • تقدیم به : ۲
 • سپاسگزاری : ۲
 • مقدمه ۱۱
 • بیان موضوع طراحی کافه کتاب ۱۲
 • ضرورتهای طراحی کافه کتاب ۱۳
 • اهداف طراحی ۱۳
 • مطالعات پایه ۱۴
 • کافه کتاب چیست ۱۷
 • فرهنگ در لغت ۲۳
 • تعریف فرهنگ ۲۳
 • فرهنگ عمومی ۲۵
 • اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه ۲۶
 • رابطه فرهنگ و تمدن: ۲۹

فصل ۱ : آشنایی با کافه کتاب ۳۰

 • تعریف کافه کتاب ۳۲
 • انواع کتابخانه ها و وظایف آنها ۳۲
 • کتابخانه ملی ۳۲
 • کتابخانه های عمومی ۳۳
 • وظایف کتابخانه های عمومی ۳۴
 • کتابخانه های دانشگاهی ۳۴
 • کتابخانه های تخصصی ۳۶
 • کتابخانه های پژوهشِِی ۳۷
 • کتابخانه های آموزشگاهی ۳۷
 • وظایف کتابخانه عمومی به شرح زیر است : ۳۸
 • کتابخانه اختصاصی ۳۹
 • انواع دیگر کتابخانـه ها در ایران ۴۲
 • کافه کتاب ۴۲
 • کافه چیست؟ ۴۳
 • کافه: ۴۴
 • و اما کافه کتاب؛ ۴۶

فصل ۲ : ساختار کافه کتاب ۴۸

 • الگوهای مختلف در طراحی کافه کتاب ۴۹
 • معماری کتابخانه و کافه کتاب و سیر تحول آن ۵۰
 • شیوه عرضه محصولات ۶۶
 • ۲ـ۱ـ۳ـ۱ فضاهای مورد نیاز در سیستم باز ۶۶
 • ۲ـ۱ـ۳ـ۱ فضاهای مورد نیاز در سیستم بسته ۶۹
 • ۲ـ۱ـ۳ـ۳ فضاهای حداقل یک کافه کتاب ۷۴
 • ۲ـ۲ قسمتهای اساسی یک کافه کتاب و احتیاجات آن، ۷۶
 • ۲ـ۲ـ۱ قسمتهای عمومی کتابخانه” فلو چارت برنامه فیزیکی” ۸۰
 • بخش مرجع ۸۰
 • حوزه کتابخوانی ۸۱
 • حوزه اطلاع رسانی ۸۱
 • حوزه تجاری نمایشگاهی ۸۲
 • ۲ـ۲ـ۲ بخش های مربوط به کارکنان کافه کتاب ۸۲
 • ۲ـ۳ فضاهای مورد نیاز در یک کافه کتاب ۸۵
 • دیاگرام فضاها ۸۶

فصل ۳ قواعد و معیارها ۸۶

 • ۳ـ۱ اصول طراحی فضاهای داخلی کافه کتاب ۸۷
 • موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی: ۸۸
 • جلوگیری از اتلاف حرارت: ۸۹
 • جلوگیری از گرم شدن فضا در فصل گرم: ۹۱
 • مصالح ساختمانی: ۹۲
 • ۳ـ۲ استانداردهای وسایل و تجهیزات فضاهای مختلف ۹۴
 • ۳ـ۳ استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران ۹۵
 • استانداردهای وسائل وتجهیزات فضاهای مختلف ۹۵
 • صندلی مطالعه :ابعاد صندلی استاندارد ۹۸
 • برگه دان: ۹۸
 • وسایل نمایش کتابهای تازه: ۹۹
 • ۱ـ فضاهای در برگیرنده خدمات فنی ۱۰۲ـ سالن خدمات عمومی : ۱۰۲
 • ۳ـ محل استراحت کارمندان ۱۰۳
 • ۴ـ دستشویی و توالت، آبدارخانه ، رختکن ویژه کارمندان ۱۰۴
 • وسائل مورد نیاز در قسمتهای اداری کتابخانه: ۱۰۶
 • کتاب بر (چرخ کتاب): ۱۰۶
 • وسایل فضاهای ذخیره و حفظ کتاب و سایر منابع ۱۰۷
 • آرایش فضاهای نگهداری مجموعه ۱۰۸
 • استانداردهای کافه کتاب ایران ۱۲۱
 • استاندارد یک : اهداف و وظایف ۱۲۱
 • استاندارد دو : سازمان و مدیریت ۱۲۱
 • استاندارد سه: نیروی انسانی ۱۲۱
 • استاندارد چهار:مجموعه ۱۲۲
 • ۳ـ۳ـ۹ تعریف کافه کتاب در نظام های متمرکز و نیمه متمرکز ۱۳۰
 • برای گروه خاص خوانندگان نظیر: ، جوانان ، روزنامه نگاران ، منتقدان ، هنرمندنان ، طرفداران حفاظت محیط زیست ، دندان پزشکان ، بازنشستگان ، زنان ، نابینایان و ۱۳۰

فصل ۴ : مطالعات تطبیقی : ب ۱۳۱

 • نمونه های موردی خارجی ۱۴۳
 • تصاویر طرح ۱۴۴
 • سایر نمونه ها ۱۵۲
 • کافه کتاب تلاویو ۱۵۲
 • ریشه ها ۱۵۴
 • چرایک کتابخانه؟ ۱۵۴
 • چرا Lewinsky پارک؟ ۱۵۴
 • طراحی ۱۵۴
 • کتاب ها ۱۵۵
 • فعالیت های کافه کتابخانه ۱۵۶
 • درباره ArTeam 156
 • کافه کتاب استقلال لوییزیانا ۱۵۷
 • سایت پلان ۱۵۸
 • پلانهای معماری مجموعه ۱۵۹
 • فضاهای شهری و پارک کتابخانه در Torre پاچکو توسط Martín Lejarraga معماری ۱۶۳
 • ۴ـ۲ـ۳ کتابخانه ملی فرانسه (دومینیک پرو) ـ ۱۶۳
 • کتابخانه ملی اسپانیا ۱۷۶
 • بخش اول : کتابخانه عمومی یوسرا، مادرید ۱۸۳
 • بخش دوم :کتابخانه مرکزی سیاتل ۱۸۵
 • نتایج: ۱۹۲
 • اهمیت و کاربرد ۱۹۴
 • نگاهی به روابط عمومی و ارتباطات ۱۹۶
 • فصل ۵ : مطالعات تکمیلی ۱۹۷
 • ۵ـ۱ ملاحظات نورگیری فضاها ۱۹۷
 • سالن قرائت ۱۹۸
 • سالن مطالعه ۱۹۹
 • ۵ـ۲ ملاحظات توسعه پایدار و صرفه جویی در انرژی ۲۰۲
 • ۵ـ۳ ملاحظات تاسیساتی ویژه ۲۰۴

فصل ۶ : مطالعات اقلیمی ۲۰۸

 • مطالعات محیطی ۲۰۸
 • اهمیت توسعه کتابخانه های عمومی در مشهد ۲۰۹
 • موقعیت جغرافیایی شهر ۲۰۹
 • شرایط اقلیمی ۲۱۰
  • موقعیت جغرافیایی ۲۱۰
  • رطوبت نسبی ۲۱۱
  • میزان بارندگی ۲۱۱
  • یخبندان ۲۱۱
  • تابش خورشید ۲۱۲
  • جهت وزش باد ۲۱۲
 • طول و عرض جغرافیایی شهر مشهد ۲۱۴
 • مشهد پیش از اسلام ۲۱۴
 • سابقه تاریخی شهر و بررسی روند توسعه فیزیکی ۲۱۶
 • شناخت شهر ۲۱۷
 • بررسی کالبدی شهر ۲۲۰
 • الگوی آپارتمانی: ۲۲۱
 • کاربری های فرهنگی شهر مشهد ۲۲۳
 • ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی ۲۲۳
 • مقررات محدودیت ارتفاع ۲۲۴

فصل ۷ ضوابط و مقررات عمومی ساختمانی ۲۲۴

 • تجزیه وتحلیل ضوابط و پیشنهاد ضابطه ۲۲۴
 • بررسی چندنمونه ازخدمات عمومی کافه کتاب  ها ۲۲۴
 • ـ۳ـ۱ تعیین جمعیت هدف و نوع مخاطب کافه کتاب ۲۲۵
 • ۷ـ۳ـ۴ محاسبه ظرفیت مجموعه ۲۲۷
 • ویژگی های فضا: ۲۳۵
 • میدانچه اطلاع رسانی ۲۳۵
 • اجزاء فضا: ۲۳۶
 • ۷ـ۴ طرح جامع فیزیکی ۲۳۶
 • جمع بندی مطالعات زمینه: ۲۳۶

فصل ۸ : مدارک معماری هدف از مداخله ۲۳۹

 • نقشه سایت ۲۴۲
 • کانسبت کافه کتاب ۲۴۲
 • منابع وماخذ ۲۴۴

کافه‌کتاب نوعی کافه با محیطی انبان‌شده از کتاب است که در آن افراد می‌توانند کتاب بخوانند، کتاب بخرند، خوراکی و نوشیدنی سفارش دهند و گفتگو کنند. رساله پیش رو حاوی کاملترین اطلاعات در رابطه با استانداردهای طراحی کافه کتاب و همچنین ضوابط طراحی چنین مکان های را شامل می شود. که می توان از آن به عنوان کاملترین منبع مطالعاتی در خصوص طراحی معماری کافه کتاب مد نظر خود قرار داد. رساله ارائه شده به صورت word و در ۲۵۰ صفحه گرداوری شده است. که با دانلود رساله کافه کتاب تمامی مطالب ذکر شده را به صورت کامل در اختیار خواهید داشت.

رساله طراحی کافه کتاب      دانلود  موضوعات مشابه با این بخش

پروژه کافه کتاب (اتوکد+ رندر+ پوستر)

دانلود پروژه کامل کتابخانه (اتوکد+رندر+رویت+رساله….)

کاملترین رساله کتابخانه عمومی

پروژه کامل کتابخانه (اتوکد+اسکچاپ+رندر+…)

پلان کتابخانه عمومی با ریزفضاها و جزئیات dwg 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاملترین رساله کافه کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + ده =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد