مطالعات طراحی استخر شنا

تومان19,500

توضیحات

مطالعات طراحی استخر شنا به صورت Word و در ۱۰۰ صفحه و همراه با پلان اتوکدی تقدیم حضور شما عزیزان شده است.

فهرست مطالب رساله استخر شنا :

پيش گفتار

 • اصطلاحات و تعاريف
 • استخر خصوصي-مسكوني
 • استخر عمومي
 • استخر آموزشي خردسالان
 • استخر سرسره دار
 • استخر شناي حرفه اي و مسابقات
 • استخرهاي چند منظوره
 • استخر آبگرم) طبيعي
 • استخر معلولان
 • استخر واترپلو
 • استخر غواصي
 • استخر شناي گروهي و نمايشي -شناي موزون
 • ارگان صادر كننده مجوز
 • مسئول فنی استخر
 • منجی غریق
 • ناضر یا کارمند
 • اجرای قانون
 • مجوزها و پروانه ساخت
 • ارائه اطلاعات فنی
 • ۱-۲-۴ كليات ۸
 • ۲-۲-۴ گزارش طراحي پايه ۸
 • ۳-۲-۴ نقشه ها و مشخصات ۹
 • ۳-۴ گواهي تاييد ساخت ۹
 • ۴-۴ كتابچه راهنما ۹
 • ۵-۴ خطرات سلامت عمومي ۱۰
 • ۵ مجوز بهره برداري ۱۰
 • ۶ گزارش نمودن حادثه، بيماري و صدمه ۱۱
 • ۷ تاييديه نقشه ها ۱۱

 مقررات فني و ساختماني 

 • ۱-۸ كاسه استخر ۱۱
 • ۱-۱-۸ نازك كاري داخل استخر ۱۲
 • ۱-۱-۱-۸ رنگ آميزي ۱۴
 • ۲-۱-۸ سيستم هاي سرريز آب كاسه استخر ۱۴
 • ۱-۲-۱-۸ سرريزهاي توكار ۱۴
 • ۲-۲-۱-۸ سرريزهاي هم سطح يا حاشيه ۱۶
 • ۳-۲-۱-۸ سرريزهاي نقطه اي(كف گير) ۱۶
 • ۱-۳-۲-۱-۸ تعداد كف گير ها ۱۶
 • ۲-۳-۲-۱-۸ دبي جريان ۱۷
 • ۳-۳-۲-۱-۸ كنترل ۱۷
 • ۲-۸ حاشيه (محوطه) استخر ۱۸
 • ۳-۸ لبه استخر ۱۸
 • ۴-۸ لبه استراحت پا ۱۹
 • ۵-۸ تجهيزات و لوازم دور استخر ۱۹
 • ۶-۸ نشانه گذاري استخر ۲۰
 • ۷-۸ درها و پنجره ها در سالن هاي شنا ۲۰
 • ۸-۸ سقف و ديوار هاي سالن هاي شنا ۲۲
 • ۹-۸ طناب هاي شناور ۲۳
 • ۱۰-۸ سكوهاي شروع ۲۳
 • ۱۱-۸ پرچم هاي راهنما در برگشت شناي پشت ۲۳
 • ۱۲-۸ نردبان ها و پلكان هاي استخر ۲۴
 • ۱۳-۸ صفحه هاي برگشت ۲۴
 • ۱۴-۸ چراغ هاي زير آب ۲۴
 • ۱۵-۸ فضاهاي جنبي مورد نياز ۲۵
 • ۱۶-۸ رختكن، دوش، سرويس هاي بهداشتي ۲۵

۱-۱۶-۸ كليات ۲۵

 • ۲-۱۶-۸ شرايط دوش ها
 • ۳-۱۶-۸ مكان رختكن
 • ۱-۳-۱۶-۸ طراحي رختكن ۲۶
 • ۴-۱۶-۸ حوضچه ضدعفوني كردن پا ۲
 • ۵-۱۶-۸ لباس و حوله ۲۷
 • ۶-۱۶-۸ مفروش كردن ۲۷
 • ۱۷-۸ محوطه تماشاگران ۲۷
 • ۱۸-۸ بوفه يا محل سرو غذا ۲۷
 • ۱۹-۸ حصار كشي ۲۷
 • ۲۰-۸ جانمايي و ارتباط فضايي سالن ها ۲۸
 • ۲۱-۸ جايگاه تماشاچيان ۲۸
 • ۲۲-۸ ملاحظات محيطي ويژه ورزش شنا ۲۸
 • ۱-۲۲-۸ نور ۲۸
 • ۱-۱-۲۲-۸ روشنايي اضطراري ۳۰
 • ۲-۲۲-۸ دما ۳۱
 • ۳-۲۲-۸ رطوبت ۳۱
 • ۴-۲۲-۸ سرعت جريان هوا ۳۱
 • ۵-۲۲-۸ اكوستيك ۳۱
 • ۹ گندزدايي و تصفيه آب استخر ۳۲
 • ۱-۹ ويژگيهاي آب استخر ۳۳
 • ۱-۱-۹ ويژگيهاي باكتريولوژيكي آب ۳۳
 • ۲-۱-۹ ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب ۳۳
 • ۲-۹ گندزدايي( ضدعفوني كردن) آب استخر ۳۳
 • ۱-۲-۹ دستگاه تزريق مواد ضد عفوني كننده ۳۳
 • ۲-۲-۹ ساختار تجهيزات ضدعفوني كننده ۳۳
 • ۳-۲-۹ تعمير و نگه داري ۳۴
 • ۴-۲-۹ بهره برداري ۳۴
 • ۵-۲-۹ محافظ ها ۳۵
 • ۶-۲-۹ ظرفيت ضدعفوني كردن ۳۵
 • ۷-۲-۹ كلر زني ۳۵
 • ۱ گاز كلر ۳۶ -۷-۲-۹
 • ۱-۱-۷-۲-۹ محل قرار گيري تجهيزات ۳۶
 • ۲-۱-۷-۲-۹ تهويه ۳۶
 • ۳-۱-۷-۲-۹ درب اتاق نگه داري گاز كلر ۳۷
 • ۴-۱-۷-۲-۹ سيلندرهاي گاز كلر ۳۷
 • ۵-۱-۷-۲-۹ محل تزريق كلر ۳۸
 • ۶-۱-۷-۲-۹ برگشت جريان ۳۸
 • ۷-۱-۷-۲-۹ شرايط تزريق ۳۸
 • ۸-۱-۷-۲-۹ دستگاه تنفس ۳۸
 • ۹-۱-۷-۲-۹ شناسايي نشتي ۳۸
  ۱۰-۱-۷-۲-۹ علايم هشدار دهنده ۳۸
 • ۱۱-۱-۷-۲-۹ دستورالعمل ها ۳۸
 • ۲-۷-۲-۹ هيپو كلريت ۳۸
 • ۳۹ (O 8-2-9 ازن ( ۳
 • ۹-۲-۹ برومين ۳۹
 • ۱۰-۲-۹ مواد و روش هاي ديگر ۴۰
 • ۳-۹ فيلتراسيون ۴۰
 • ۱-۳-۹ كليات فيلتراسيون ۴۰
 • ۲-۳-۹ فيلتر ماسه اي (شني) ۴۰
 • ۳-۳-۹ فيلترهاي خاك سيليسي (دياتوميت) ۴۲
 • ۴-۳-۹ فيلتر هاي كارتريجي ۴۴
 • ۵-۳-۹ فيلتر ذغالي ۴۵
 • ۶-۳-۹ ساير روشهاي فيلتراسيون ۴۵
 • ۷-۳-۹ دستگاه خلاء ساز ۴۵
 • ۸-۳-۹ مواد منعقد كننده (آلوم) ۴۵
 • ۹-۳-۹ رقيق سازي يا تزريق آب تازه ۴۶
 • ۱۰ گردش آب در استخر ۴۶

۱-۱۰ كليات ۴۶

 • ۲-۱۰ نرخ گردش آب ۴۶
 • ۳-۱۰ سيستم گردش آب ۴۸
 • ۴-۱۰ موگير(صافي) ۴۸
 • -۱۰ پمپ ها ۴۹
 • ۶-۱۰ لوله ها ۴۹
 • ۱-۶-۱۰ مواد ۴۹
 • ۲-۶-۱۰ سرعت گردش آب ۵۰
 • ۳-۶-۱۰ كدگذاري رنگي لوله ها ۵۰
 • ۷-۱۰ نصب سيستم فاضلاب ۵۰
 • ۳-۶-۱۰ كدگذاري رنگي لوله ها ۵۰
 • ۷-۱۰ نصب سيستم فاضلاب ۵۰
 • ۸-۱۰ لوله كشي ۵۰
 • ۹-۱۰ كنترل و اندازه گيري جريان ۵۱
 • ۱-۹-۱۰ اندازه گيري جريان ۵۱
 • ۲-۹-۱۰ تنظيم جريان ۵۱
 • ۱۰-۱۰ ورودي هاي آب ۵۱
 • ۱-۱۰-۱۰ كنترل ميزان ورودي ۵۲
 • ۱۱-۱۰ خروجي ها ۵۲
 • ۱-۱۱-۱۰ درپوش يا توري ۵۲
 • ۱۲-۱۰ سرريز استخر ۵۲
 • ۵۲ pH 11 تنظيم ميزان
 • ۵۳ CO 1-11 گاز ۲
 • ۱-۱-۱۱ كليات ۵۳
 • ۲-۱-۱۱ قطع سيستم تزريق ۵۴
 • ۱۲ تنظيم ميزان قليائيت ۵۴
 • در استخرهاي شنا ۵۵ (SI ) 13 شاخص حد اشباع
 • ۱-۱۳ شرايط بهينه ۵۶
 • و كلر آزاد ۵۶ pH 14 اندازه گيري ميزان
 • ۱۵ تهويه استخر ۵۷
 • ۱-۱۵ سيستم تهويه ۵
 • ۲-۱۵ ميزان تعويض هواي فضاي پيراموني كاسه استخر و ديگر فضاهاي استخر ۵۷
 • ۱۶ سيستم تاسيسات برقي سالن هاي شنا ۵۸
 • ۱-۱۶ سيستم هاي برقي ۵۸
 • ۲-۱۶ سيستم روشنايي ۵۸

۳-۱۶ ضوابط طراحي و اجراي تاسيسات برقي استخرهاي شنا 

 • ۱-۳-۱۶ منطقه بندي استخرهاي شنا ۶۰
 • ۲-۳-۱۶ انتخاب و نصب تجهيزات برقي ۶۱
 • ۱-۲-۳-۱۶ درجه حفاظت لوازم و تجهيزات برقي ۶۱
 • ۲-۲-۳-۱۶ سيستم سيم كشي ۶۱
 • ۳-۲-۳-۱۶ وسايل كليدي و لوازم مربوط ۶۱
 • ۴-۲-۳-۱۶ ساير لوازم و تجهيزات برقي ۶۱
 • ۳-۳-۱۶ حفاظت در برابر برق گرفتگي ۶۲
 • ۱۷ بهره برداري از استخر ۶۲
 • ۱۸ حداكثر مجاز تعداد شناگر ۶۵
 • ۱-۱۸ طراحي ظرفيت شناگر ۶۶
 • ۱۹ الزامات ايمني ۶۶
 • ۱-۱۹ نشانه گذاري عمق آب ۶۶
 • ۱-۱-۱۹ محل نشانه گذاري ۶۶
 • ۲-۱-۱۹ ابعاد نشانه گذاري عمق ۶۷
 • ۲-۱۹ تابلوهاي هشدار دهنده ۶۷
 • ۳-۱۹ صندلي منجيان غريق ۶۷
 • ۴-۱۹ لوازم نجات ۶۷
 • ۵-۱۹ اتاق و جعبه كمك هاي اوليه ۶۸
 • ۶-۱۹ درب خروج اضطراري ۶۹
 • ۷-۱۹ تلفن رايگان ۶۹
 • ۸-۱۹ بروشور اطلاعاتي ۶۹
 • ۲۰ نظارت ۷۰
 • ۱-۲۰ منجيان غريق
 • ۷۰۲-۲۰ برنامه ايمني ۷۱

۲۱ الزامات تكميلي انواع استخرهاي شنا

 • ۱-۲۱ استخر آموزشي خردسالان – الزامات تكميلي ۷۱
 • ۲-۲۱ استخر شناي تفريحي- الزامات تكميلي ۷۲
 • ۱-۲-۲۱ الزامات ابعادي استخرهاي تفريحي با تخته شيرجه ۷۲
 • ۲-۲-۲۱ استخرهاي سرسره دار- الزامات تكميلي ۷۳
 • ۱-۲-۲-۲۱ نظارت ۷۳
 • ۲-۲-۲-۲۱ عمق آب ۷۳
 • ۳-۲-۲-۲۱ فاصه بين خروجي سرسره ها ۷۳
 • ۴-۲-۲-۲۱ پمپ ذخيره ۷۳
 • ۵-۲-۲-۲۱ ايمني طراحي سرسره ها ۷۳
 • ۶-۲-۲-۲۱ نرخ گردش آب ۷۴
 • ۳-۲-۲۱ استخرهاي موج ساز- الزامات تكميلي ۷۴
 • ۱-۳-۲-۲۱ سيستم گردش آب ۷۴
 • ۲-۳-۲-۲۱ سر ريز آب ۷۴
 • ۳-۳-۲-۲۱ كليد قطع سيستم موج ساز ۷۴
 • ۳-۲۱ استخر شناي حرفه اي و مسابقات- الزامات تكميلي ۷۴
 • ۱-۳-۲۱ عمق استخرهاي مسابقه ۷۵
 • ۲-۳-۲۱ رواداري طول ۷۵
 • ۳-۳-۲۱ ساير مشخصات عمومي ۷۶
 • ۴-۲۱ استخر شيرجه- الزامات تكميلي ۷۸
 • ۵-۲۱ استخرهاي چند منظوره- اطلاعات تكميلي ۸
 • ۶-۲۱ استخر آبگرم – الزامات تكميلي ۸۱
 • ۱-۶-۲۱ درجه حرارت آب استخر ۸۱
 • ۲-۶-۲۱ مشخصات شيميايي آب ۸۱
 • ۳-۶-۲۱ تعويض آب ۸
 • ۴-۶-۲۱ ابعاد طراحي ۸۱
 • ۵-۶-۲۱ پله ها ۸۲
 • ۶-۶-۲۱ نردبان ها ۸۲
 • ۷-۶-۲۱ پله هاي تورفته ۸۲
 • ۸-۶-۲۱ محوطه اطراف استخر ۸۲
 • ۹-۶-۲۱ سيستم هاي گردش آب ۸۲
 • ۱۰-۶-۲۱ فيلترها ۸۲
 • ۱۱-۶-۲۱ پمپ ها و صافي ها ۸۳
 • ۱۲-۶-۲۱ سيستم دمش هوا ۸۳
 • ۱۳-۶-۲۱ ايمني ۸۳
 • ۷-۲۱ استخر مخصوص معلولان- الزامات تكميلي ۸۳
 • ۱-۷-۲۱ عمق آب ۸۴
 • ۲-۷-۲۱ ورودي استخر ۸۴
 • ۳-۷-۲۱ پله ها و نرده ها ۸۴
 • ۴-۷-۲۱ ويلچرها ۸۴
 • ۵-۷-۲۱ سيستم فيلتراسيون و گردش آب ۸۴
 • ۸-۲۱ استخرهاي با كف متحرك – الزامات تكميلي ۸۴
 • ۱-۸-۲۱ ورودي آب ۸۴
 • ۲-۸-۲۱ حركت كف استخر ۸۵
 • ۳-۸-۲۱ علائم نشان دهنده عمق ۸۵
 • ۴-۸-۲۱ تخته شيرجه ۸۵
 • ۵-۸-۲۱ سيستم فيلتراسيون و گردش آب ۸۵
 • ۶-۸-۲۱ سكوي شروع ۸۵
 • ۹-۲۱ استخر واترپلو- الزامات تكميلي ۸۵
 • ۱۰-۲۱ استخر غواصي – الزامات تكميلي ۸
 • ۱۱-۲۱ استخر شناي گروهي و نمايشي- الزامات تكميلي

پيوست

 • الف (اطلاعاتي) – برخي از انواع مصالح پوششي داخل كاسه استخرها ۸
 • الف- ۱ روكش هاي محافظتي مصنوعي ۸۹
 • الف- ۲ كاشي كاري ۸۹
 • الف- ۳ اندودكاري ۹
 • الف- ۴ نازك كاري هاي تركيبي ۹۰
 • پيوست ب (اطلاعاتي) – محاسبه قطر لوله در استخر هاي شنا ۹۱
 • پيوست پ (اطلاعاتي) – مثال عملي روش تصحيح متغييرهاي موثر بر انديس اشباع ۹۳
 • ۹۳ pH پ- ۱ تنظيم ميزان
 • پ- ۲ تنظيم ميزان قليائيت ۹۳
 • پ- ۳ تنظيم سختي ۹۳
مطالعات طراحی استخر شنا

مطالعات طراحی استخر شنا

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات طراحی استخر شنا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش − یک =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد