پایان نامه معماری کتابخانه

تومان9,633

توضیحات

در بخش قبلی وب سایت سازه کد پروژه کامل کتابخانه (اتوکد+رندر+رویت+رساله+پوستر+psd) را ارائه دادیم. در حالی که این قسمت را به کاملترین رساله کتابخانه عمومی اختصاص دادیم. پایان نامه معماری کتابخانه ارائه شده در این قسمت با فرمت word و در ۱۴۰ صفحه گرداوری شده. که همراه با طراحی ۴ پوستر زیبا می باشد. و در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.

فهرست مطالب کاملترین پایان نامه معماری کتابخانه عمومی :

فصل اول: تعریف موضوع

 • ۱-۱ تعريف كتابخانه
 • ۲-۱ تاریخچه كتاب و كتابخانه در عهد باستان
 • ۱-۲-۱ تاريخچه كتابخانه در اردبيل
 • ۳-۱ وضيعت جاري كتابخانه هاي ايران
 • ۴-۱ تعداد كتابخانه ها
 • ۵-۱ اهداف كتابخانه هاي عمومي
 • ۱-۵-۱ كشورهاي توسعه يافته
 • ۲-۵-۱ كشورهاي درحال توسعه
 • ۳-۵-۱ اهداف كتابخانه هاي عمومي در ايران
 • ۶-۱ وظيفه كتابخانه هاي عمومي
 • ۷-۱ نقش كتابخانه ها در گسترش فرهنگ كتابخواني
 • ۸-۱ بررسي چند نمونه از خدمات عمومي  كتابخانه ها
 • ۱-۸-۱ نشستها و همايش ها
 • ۲-۸-۱ نمايشگاه كتاب
 • ۹-۱ شناسايي الگوهاي طراحي كتابخانه ها
 • ۱-۹-۱ انواع كتابخانه ها از نظرحجم ومقداركتاب
 • ۲-۹-۱ انواع كتابخانه ها از نظر نوع استفاده كننده
 • ۳-۹-۱ انواع كتابخانه ها از نظر شيوه ارائه سرويس
 • ۱۰-۱ فضاهاي مورد نياز در سيستم باز وبسته

فصل دوم: شناخت منطقه

 • ۱-۲ اردبیل در گذر تاریخ
 • ۱-۱- ۲ نام اردبیل
 • ۲-۱-۲ سابقه تاریخی اردبیل
 • ۲-۲ دین وفرهنگ
 • ۱-۲-۲ دین اردبیلیان قبل از اسلام
 • ۲-۲-۲  دین اردبیلیان بعد از اسلام
 • ۳-۲-۲اردبیل و مذهب تشیع
 • ۳-۲ اردبیل در دوره صفویه
 • ۴-۲ اردبیل در دوره قاجار
 • ۵-۲ شناسنامه آماری استان
 • ۶-۲ ویژگی های طبیعی استان
 • ۱-۶-۲ ناهمواری ها
 • ۲-۶-۲ کوههای شمالی یا قره داغ
 • ۳-۶-۲ کوههای شرقی
 • ۷-۲ آثار تاریخی, زیارتی, سیاحتی
 • ۸-۲ آبگرم های استان
 • ۹-۲ رودهای مهم استان
 • ۱۰-۲ دریاچه های استان
 • ۱۱-۲ صنایع دستی استان
 • ۱۲-۲ غذاهای محلی
 • ۱۳-۲ سوغاتی استان

فصل سوم:تجزیه و تحلیل سایت

 • ۱-۳ عوامل موثر در انتخاب سایت
 • ۲-۳ موقعیت قرارگیری سایت در شهر
 • ۱-۲-۳ معرفی سایت
 • ۲-۲-۳ جهت شمال
 • ۳-۲-۳ جهت قبله
 • ۴-۲-۳ هندسه سايت
 • ۵-۲-۳ دیدو منظر
 • ۶-۲-۳ دسترسی
 • ۷-۲-۳ همجواری
 • ۸-۲-۳ تابش آفتاب
 • ۹-۲-۳ جهت وزش باد
 • ۱۰-۲-۳ آلودگی صوتی

فصل چهارم: بررسی اقلیم ومعماری

 • ۱-۴ وضعیت جغرافیایی استان
 • ۱-۱-۴ موقعیت قرار گیری استان
 • ۲-۱-۴ مشخصات حدود استان
 • ۲-۴ عوامل شکل دهنده اقلیم
 • ۱-۲-۴ توپوگرافی
 • ۲-۲-۴ عرض جغرافیایی
 • ۳-۲-۴ جریانات هوایی
 • ۴-۲-۴ دریای خزر
 • ۳-۴ زلزله
 • ۴-۴ خصوصیات آب وهوایی
 • ۱-۴-۴آب وهوا
 • ۲-۴-۴جهت گیری وتناسبات
 • ۵-۴ اقلیم اردبیل
 • ۱-۵-۴ توده هوایی
 • ۲-۵-۴ بارندگی سالیانه
 • ۳-۵-۴ بارش های رگباری
 • ۴-۵-۴ احتمما وقوع اولین بارش
 • ۵-۵-۴ احتمال وقوع آخرین بارش
 • ۶-۵-۴ دمای هوا
 • ۷-۵-۴ تعداد روزههای یخبندان
 • ۸-۵-۴ طوفان رعدو برق
 • ۹-۵-۴ بادهای عمومی استان

فصل پنجم : بررسی نمونه

 • ۱-۵ بررسي كتابخانه مركزي اردبيل
 • ۱-۱-۵ پلان مجموعه
 • ۲-۱-۵ سیرکولاسیون
 • ۳-۱-۵ هندسه پلان
 • ۴-۱-۵ عكسهاي داخلي كتابخانه
 • ۲-۵ كتابخانه سياتل
 • ۱-۲-۵ پلان مجموعه
 • ۲-۲-۵ حجم كلي مجموعه
 • ۳-۲-۵ كتابخانه مارپيچي
 • ۴-۲-۵ نماها
 • ۵-۲-۵ مقاطع
 • ۶-۲-۵ عكس هاي داخلي كتابخانه

فصل ششم: ضوابط واستانداردها

 • ۱-۶ قسمتهاي اساسي يك كتابخانه واحتياجات آن
 • ۱-۱-۶ قسمتهاي عمومي
 • ۲-۱-۶ بخشهاي مربوط به كاركنان
 • ۳-۱-۶ بخشهاي مربوط به ذخيره و حفظ كتاب
 • ۴-۱-۶ حوزه خدماتي پشتيباني
 • ۲-۶ قسمتهاي عمومي
 • ۱-۲-۶ ورودي،هال،خروجي
 • ۲-۲-۶ سرويسهاي بهداشتي
 • ۳-۲-۶ اطلاعات
 • ۴-۲-۶ قسمت فهرست كتاب
 • ۵-۲-۶ قسمت امانات و پخش كتاب
 • ۶-۲-۶ سالن قرائت
 • ۳-۶ بخشهاي مربوط به كاركنان
 • ۱-۳-۶ قسمت قبول
 • ۲-۳-۶ قسمت اداري وسرپرستي
 • ۳-۳-۶ قسمتهاي در تماس مستقيم با مراجعين
 • ۴-۶ بخشهاي مربوط به ذخيره و حفظ كتاب
 • ۵-۶ حوزه خدماتي پشتيباني
 • ۱-۵-۶ تاسيسات
 • ۲-۵-۶ حفاظت وايمني
 • ۶-۶ تجهيزات كتابخانه
 • ۱-۶-۶ تجهيزات نگهداري منابع
 • ۲-۶-۶ تجهيزات نگهداري كتابها
 • ۳-۶-۶ روزنامه ها
 • ۴-۶-۶ اسلايد
 • ۵-۶-۶ فيلم ونوار
 • ۷-۶ تجهيزات انتقال كتاب از مخزن
 • ۱-۷-۶ ترولي كتاب
 • ۲-۷-۶ نوار نقاله
 • ۳-۷-۶ تله ليفت
 • ۸-۶ تجهيزات مركز كامپيوتر
 • ۹-۶ آتش نشاني
 • ۱۰-۶ خصوصيات فيزيكي فضاها
 • ۱-۱۰-۶ دفتر واتاق كارمندان
 • ۲-۱۰-۶ فضاهاي اداري
 • ۱۱-۶ برنامه ريزي فيزيكي
 • ۱-۱۱-۶ فضاهاي اصلي
 • ۲-۱۱-۶ فضاهاي خدماتي
 • ۳-۱۱-۶ فضاهاي اداري
 • ۴-۱۱-۶ سالن همايش
 • ۶-۱۱-۵دیاگرام های ارتباطی
 • ۱۲-۶ ضوابط و استانداردهاي طراحي
 • ۱-۱۲-۶ استانداردهاي مخزن
 • ۲-۱۲-۶ روشنايي
 • ۳-۱۲-۶ روشنائی توصیه شده
 • ۴-۱۲-۶ صدا
 • ۵-۱۲-۶ درجه حرارت وتهويه
 • ۱۳-۶ استانداردهای معلولین
 • ۱-۱۳-۶ استانداردهای ورودی
 • ۲-۱۳-۶ ضوابط فضاهای بهداشتی
 • نتایج
 • منابع

بخش کوتاهی از پایان نامه معماری کتابخانه :

از نگاه سنتی، کتابخانه به طور معمول به مجموعه ای از کتابه گفته می شود.»
زمانی کتابخانه تنها انباری برای نگاهداری کتابها و کتابداران نیز به منزله انباردارانی پنداشته می شدند ، انبارهایی غیر فعال و انباردارانی بی تفاوت دور از دید مراجعین، در چند دهه اخیر پیشرفتهای شگرفی در زمینه کتابداری به وقوع پیوسته است، کتابخانه ها موسساتی خدماتی هستند و کتابداران نیز در جهت یاری رساندن به مراجعین برای بهره گیری هر چه بیشتر و بهتر از خدمات کتابخانه گام بر میدارند.

برای کتابخانه تعاریف گوناگونی در منابع مختلف آمده است ولی در مجموع کتابخانه مجموعه ای است عمومی و یا خصوصی از کتاب (یا مواد غیر کاغذی چون: نوار، ویدئو، نقشه، میکرو فیش و یا نرم افزارهای رایانه ای و…) که بطوری مشخص سازمان یافته است تا در جهت مطالعه به آسانی قابل دسترسی و مراجعه باشد، اصطلاح کتابخانه همچنین به اتاق یا ساختمانی اطلاق می شود که در آن کتاب نگهداری می شود…….

دانلود مطالعات معماری کتابخانه 

مطالعات کتابخانه عمومی ارائه شده حاوی کاملترین اطلاعات در رابطه با استانداردهای طراحی کتابخانه و همچنین برنامه فیزیکی و ریزفضاهای کتابخانه عمومی می باشد که به صورت word ارائه شده است. با دانلود رساله پایان نامه معماری کتابخانه ارائه شده در این قسمت کاملترین منبع مطالعاتی در رابطه با اصول طراحی معماری کتابخانه عمومی را در اختیار خواهید داشت. که همراه با طراحی ۴ پوستر زیبا می باشد.


موضوعات مشابه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه معماری کتابخانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 12 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد