پاورپوینت مرمت کوشک فخرالدوله با word و پلان

تومان41,749

توضیحات

پروژه ارائه شده در این بخش نمونه کامل شده پروژه مرمت عمارت فخرالدوله است که در بخش های قبلی ارائه دادیم. پروژه مرمت عمارت فخرالدوله که در بخش های قبلی ارائه دادیم شامل پاورپوینت با ۸۵ اسلاید بود درحالی‌ که پروژه پیش رو در این بخش علاوه بر پاورپوینت مرمت کوشک فخرالدوله با word و پلان در بیش از ۵۷۰ صفحه ارائه شده که در ادامه با جزئیات مطالب مدارک ارائه شده در این بخش بیشتر آشنا خواهید شد.

کاملترین پروژه مرمت عمارت فخرالدوله (پاورپوینت، پلان، word)

اين بنا هم از جمله بناهاي ساخته شده معروف به معماري كارت پستالي است. اگر چه اين ساختمان توسط كاركران و معماران ايراني ساخته شده و مصالح آن آجر و تير و تخته محلي است. ولي در ظاهر اين بنا هيچ گونه آثاري از معماري ايران ديده نمي شود. ستون ها، نرده ها، بازشوها، پله ها، تزئينات و به طور كلي ظاهر ساختمان شبيه ساختمان هاي سبك نئوكلاسيك ر غرب است كه سبك غالب در اين دوره در اروپا بوده است. اين بنا از لحاظ نما و تزئينات شباهت زيادي به كاخ مليجك در مجموعه مجلس شوراي ملي در نزديكي اين بنا واقع است.

معماری کوشک اشرف الملوک فخرالدوله

پلان ساختمان بصورت برون گرا و تقريباً در محور شمال جنوب متقارن است البته در پلان تغييراتي ديده مي شود كه احتمال دارد در بازسازي هاي بعدي، اين اتاق ها از حالت تقارن خارج شده باشند. پله ورودي به طبقه همكف از سمت جنوب برروي محور وسط ساختمان قرار دارد و به يك راهرو متصل است. ارتباط كليه اتاق ها در اين طبقه از طريق اين راه رو صورت مي گيرد كه ره دو مورد يعني پله و راهروي مركز ساختمان ايده فرنگي است ورودي طبقه زير زميني از قسمت شمالي بنا زير بنا مركزي مي باشد. البته به علت روسازي كف حياط ارتفاع كف بالا آمده است. كليه قسمت هاي مختلف نماي ساختمان و شكل كلي آن به تبعيت از معماري غربي است با ساختمان به صورت شيرواني ساه مي باشد.

مدارک همراه پروژه مرمت کوشک فخرالدوله :

 • پاورپوینت مرمت عمارت اشرف الملوک فخرالدوله با ۸۵ اسلاید
 • طرح مرمت و احیاء عمارت اشرف الملوک فخرالدوله با فرمت word در بیش از ۵۷۰ صفحه

فهرست مطالب طرح مرمت و احیاء کوشک اشرف الملوک فخرالدوله شامل:

فصل اول: ويژگيهاي تاريخي و جغرافيايي تهران

 • شناخت جغرافيايي تهران 
 • موقعيت استقرار شهر تهران 
 • عوامل مهم جغرافيايي تهران
 • اقليم تهران 
 • آب و هواي تهران
 • ميزان بارش 
 • شناخت تاريخي تهران 
 • تاريخچة تهران
 • تهران قبل از تهران، ما قبل تاريخ
 • ساكنان چشمه علي 
 • قيطريه و دروس در عهد نخستين آرياييها 
 • تهران شكل گيري يك هويت 
 • نخستين توصيفهاي مربوط به تهران
 • تهران در عصر ايلخانان مغول و تيموريان
 • تهران در عصر نخستين سلاطين صفوي 
 • كريم خان زند و آغا محمدخان و پايتخت شدن تهران 
 • دورة اول فتحعلي شاه و محمد شاه 
 • دورة دوم سلطنت ناصرالدينشاه تا پايان دورة قاجاريه

معماري دورة قاجاريه 

 • معماري در دارالخلافة ناصري 
 • معماري تلفيقي عصر قاجاريه 
 • ساختمانهاي شاخص ساخته شده در زمان سلطنت ناصرالدينشاه 
 • باغها و پاركهاي قديمي تهران 
 • باغ شاه 
 • باغ فردوس 
 • پارك اتابك 
 • پارك امين الدوله
 • نمودار روند تأثير معماري اروپايي بر بخشهاي مختلف ساختمانهاي 
 • شاخص عصر ناصري
 • نمودار سبكهاي رايج دورة قاجاريه 
 • تهران در دورة پهلوي 

فصل دوم: شناخت بنا

 • موقعيت مكاني بنا 
 • تاريخچة بنا
 • امين الدوله ها 
 • فخرالدوله 
 • قنات بهارستان
 • بناهاي تاريخي منطقه 
 • توصيف معماري بنا
 • شكل كالبدي
 • سبك ساختمان 
 • كوشك 
 • معرفي بنا
 • مشخصات بنا 
 • معرفي فضاها 
 • ساختار بنا 
 • تزئينات بنا 
 • تزئينات نماي بنا 
 • ستونها و سر ستونها 
 • سگدستهاي طوماري
 • پوشش نما 
 • حفاظهاي فلزي
 • تزئينات داخلي بنا 
 • سازه و مصالح بنا 
 • نوع سازه و مصالح 
 • سازه 
 • پي
 • جرزها
 • ستونها

مصالح به كار رفته در بنا 

 • نوع چيدمان مصالح 
 • نوع و كيفيت ملات
 • نوع قوسهاي به كاررفته در بنا 
 • چفدهاي به كار رفته در آب انبار بنا 
 • چفد كفته
 • چفدهاي به كاررفته در طبقات همكف و اول 
 • چفدهاي به كار رفته در نيم طبقة دوم 
 • پوششها 
 • اتصال شبكة تيرريزي خرپا با استخوان بندي بنا 
 • جزئيات و عناصر تشكيل دهندة خرپا 
 • جزئيات مربوط به لب بند بام
 • جزئيات مربوط به اتصالات پوشش روي خرپاها 
 • هواكش يا كفتر خوان 
 • مقايسة تطبيقي 
 • كوشك مظفري دارآباد 
 • كوشك احمد شاهي نياوران 
 • منابع 

فصل سوم: آسيب شناسي

 • مقدمه 
 • آسيب شناسي آفت موريانه
 • اطلاعات عمومي در خصوص موريانه ها
 • برآورد خسارت 
 • تركهاي موجود در بنا 
 • آسيب شناسي فضاها 

آسيب شناسي نماها 

 • آسيب شناسي نماي جنوبي
 • آسيب شناسي نماي غربي 
 • آسيب شناسي نماي شمالي
 • آسيب شناسي نماي شرقي
 • علل آسيب
 • تورم آجرهاي نما
 • جمع بندي 
 • منابع 

فصل چهارم: طرح مرمت

 • مقدمه 
 • تركها و نشستها 
 • درجه بندي ترك خوردگيها 
 • ترك خوردگيهاي كهنه و تازه 
 • درجه بندي نشستهاي شالوده
 • نشست بر اثر جابجايي قائم نسبي 
 • نشست در سر ديوار 
 • درجه بندي ترك خوردگيها 
 • نشستهاي متوسط و كوتاه و دراز در سر ديوار 
 • نشست در ديوارهاي بازشو دار 
 • استوار كردن شالوده ها 
 • گسترش شالوده با زير سازي آجري 
 • گسترش شالوده با بتن مسلح 
 • زير سازي شالوده با دالهاي بتن مسلح
 • زير سازي شالوده باتيرهاي بتن مسلح چسبيده به 
 • شالوده
 • شالوده هاي خطي سطحي و زيرسازي شالوده هاي ژرف با 
 • شمعهاي بتن مسلح
 • زير سازي شالوده ها با شمعهاي چسبيده در دو سوي شالوده 
 • زير سازي شالوده ها با شمعهاي چسبيده تنها در يك سوي شالوده 
 • سنجه هاي ارزيابي ايستايي شالوده ها

بررسي سازه اي ساختمانهاي آجري

 • ساختمانهاي بنايي غيرمسلح
 • ساختمانهاي بنايي كلاف بندي شده 
 • ساختمانهاي آجري مركب 
 • ساختمانهاي بنايي مركب 
 • ديوار آجري 
 • ديوارهاي مثلثي در شيرواني ها
 • ديوارهاي آجري مسلح 
 • ديوارهاي آجري غيرمسلح
 • گسيختگي انواع ديوارهاي آجري
 • نتايج تحقيقات گذشته 
 • خواص مهندسي مصالح 
 • ملات
 • آجر 
 • مقاومت فشاري واحد آجركاري 
 • مقاومت كششي واحد آجركاري 
 • مقاومت برشي واحد آجركاري 
 • نتيجة آزمايش برروي سه ديوار 
 • رفع خطر از بنا 
 • طرح مرمت آسيبهاي موريانه 
 • مشخصات سموم مورد نياز 
 • ليست سموم مورد نياز
 • پاكسازي 
 • تعويض آجرهاي شكسته و فرسوده 

مرمت استحفاظي 

مرمت تكميلي

 • تقويت شالوده با شناژهاي افقي بتني چسبيده به شالوده 
 • مرمت نشست و تورم خاك
 • تقويت راه پلة ارتباطي طبقة اول 
 • طرح مرمت پله ها 
 • طرح مرمت كف طبقة اول
 • پايدار كردن مستقيم تيرهاي چوبي
 • پايدارسازي تيرهاي فولادي پنهان 
 • كفسازي
 • كفسازي با استفاده از سنگ 
 • كفسازي با استفاده از آجر خشتي بدون لعاب
 • كفسازي با استفاده از پاركت 
 • تعويض نعل درگاهها 
 • سبك سازي سقف نيم طبقة اول 

طرح مرمت شيرواني بنا و خرپاها 

 • ترميم عناصر تزئيني و تجديد اندود ديوارة داخلي 
 • طرح مرمت پوشش پلاستر ديوارها 
 • طرح مرمت گچبريهاي اتاق نيم طبقة دوم 
 • طرح مرمت دربها و پنجره هاي چوبي 
 • طراحي سيستم اعلام و اطفاء حريق
 • اجراي محوطه دور بنا 
 • دفع رطوبت در بنا
 • مرمت ناودانها 
 • طرح مرمت نماي بالكن طبقة اول 
 • طرح مرمت نماي ستونهاي بالكن طبقة اول 

مقاوم سازي 

 • مقدمه 
 • بررسي زمين لرزه در ايران
 • مقاوم سازي و بهسازي تاريخي، قديمي و ميراث فرهنگي 
 • روشهاي سنتي تقويت سازة نهايي 
 • مواد مورد استفاده 
 • ماتريس 
 • الياف 
 •  مقاوم سازي
 • NSM استفاده از ميلگردهاي
 • FRP مشخصه هاي فني
 • طراحي جعبه فيوزها 
 • طراحي سيستم روشنايي 
 • نورپردازي غيرمستقيم با لامپهاي كم مصرف
 • نورپردازي غيرمستقيم با لامپهاي مهتابي و هالوژن 
 • كليد و پريزهاي پيشنهادي
 • تأسيسات بنا 
 • نتيجة نهايي 
 • منابع

فصل پنجم: طرح احياء

 • طرح احياء بنا 
 • ابنية قديمي سازگار با عملكرد روز 
 • طرح احياء پيشنهادي 
 • نمونة فضاهاي مورد نياز
 • منابع
 • نقشه ها و ضمائم 

فهرست مطالب پاورپوینت مرمت عمارت اشرف الملوک فخرالدوله :

 • چکیده
 • تعریف و تحدید موضوع

فصل اول : شناخت موضوع

 • شناخت جغرافیایی
 • مختصات جغرافیایی شهر تهران
 • موقعیت مکانی
 • شرایط آب و هوایی
 • شناخت تاریخی
 •  معماري در داراخلافه ناصري
 • معماري تلفيقي عصر قاجاريه
 • وجه تسمیه تهران
 • تاريخچه بنای کوشک فخرالدوله
 • شكل كالبدي
 • سبك ساختمان
 • نقشه
 • نمای کوشک فخرالدوله
 • شناخت سازه
 • پی
 • سقف
 • دیوار
 • بررسی هندسی
 • تحلیل نیرو
 • تزئينات داخلي بنا

فصل دوم : آسیب شناسی

 • آسیب شناسی
 • عوامل مخل و درمان ها
 • طبقه بندی عوامل مخل در بنا

فصل سوم : مبانی نظری

 • مبانی نظری کوشک و عمارت فخرالدوله
 • جدول swot  کوشک و عمارت فخرالدوله

فصل چهارم : حفاظت_مرمت_احیا

 •  طرح حفاظت
 • طرح مرمت
 • طرح احیا
 • تاسیسات
پاورپوینت مرمت کوشک فخرالدوله با word و پلان

پاورپوینت مرمت کوشک فخرالدوله با word و پلان

پروژه پیش رو نمونه کامل طرح مرمت احیا و بازسازی کوشک و عمارت فخرالدوله است که با دانلود پاورپوینت مرمت کوشک فخرالدوله با word و پلان مدارکی چون پاورپوینت عمارت فخرالدوله با ۸۵ اسلاید و طرح مرمت این خانه با فرمت word در بیش از ۵۷۰ صفحه را به صورت کامل در اختیار خواهید داشت که می توانید از آن به عنوان منبعی جهت مطالعه معماری و همچنین ارائه پروژه مرمت ابنیه مورد استفاده قرار دهید.


موضوعات مشابه:

پروژه مرمت عمارت کلاه فرنگی (کاخ چهلستون قزوین)

پاورپوینت مرمت مسجد آقامیر تهران

پروژه مرمت مسجد حاج رجبعلی (پاورپوینت با اتوکد)

پروژه مرمت خانه نیکدل تبریز (پاورپوینت با پلان)

کاملترین پروژه مرمت خانه سلماسی مشهد

پاورپوینت طرح مرمت خانه مستوفی الممالک

پروژه مرمت کاخ سلیمانیه (پاورپوینت با پلان)

پاورپوینت مرمت گنبد مشتاقیه کرمان


 نقشه و پلان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاورپوینت مرمت کوشک فخرالدوله با word و پلان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − سه =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد