رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان

تومان27,000

توضیحات

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان عنوان رساله ای است که در این قسمت از فروشگاه معماری تقدیم خصورتان می شود. این مطالعات معماری سازه کد به صورت Word و در ۳۰۵ صفحه آماده شده است که فهرست مطالب آن به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان :

چكيده:

پيشگفتار.

جنبه هاي نو آوري پروژه:

مقدمه :

الف- اهميت هويتي :

ب- اهميت اقتصادي :.

ج- اهميت اجتماعي.

د- اهميت كالبدي :..

هـ – اهميت سياسي :

– ضرورت طرح از ديدگاه جهاني ، ملي و شهري..

تمدن:

تعريف تمدن وفرهنگ:

فرهنگ:

رابطه فرهنگ و تمدن:

درباره ي معاني وتعاريف بسيارگوناگون فرهنگ…

مجتمع هاي فرهنگي:

گالري (نمايشگاه):

نورپردازي:

رنگ:

مفهوم واژه فرهنگ:..

تعاريف فرهنگ از ديدگاه جامعه شناسان:

هنر سرچشمه فرهنگ..

معماري.

معماري مردمي..

معماري بومي..

معماري روحاني يا مذهبي..

معماري يادماني..

معماري مفيد فايده

هنر و  معماري

تعاريف مختلف از معمار و معماري توسط افراد مختلف:

فصل۲ – فرهنگ و معماري.

معماري، فعاليتي هنري

رابطه فرهنگ و معماري.

تاثير فرهنگ در شكل گيري فضاي معماري..

معماري به عنوان بستر فرهنگ.

سياست هاي فرهنگي كشور.

مراكز فرهنگي.

پيشينه مراكز فرهنگي.

خاستگاه نمايش :

مفاهيم اجتماعي (قراردادها و هنجارها)

پيشينه مراکز فرهنگي در ايران..

پيشينه مراکز فرهنگي در برخي از کشورهاي جهان.

فرهنگسرا در فرانسه..

فرهنگسرا در شوروي..

فرهنگسرا در ژاپن..

فصل ۳ بررسي نمونه هاي موجود

مجموعه هاي طراحي شده در ايران.

مجموعه هاي طراحي شده در خارج ايران

مجموعه هاي طراحي شده در ايران

– مجتمع فرهنگي فجر سنندج.

فرهنگسراها

فرهنگسراي ارسباران.

فرهنگسراي اميرکبير.

فرهنگسراي ابن سينا

فرهنگسراي اشراق.

فرهنگسراي نياوران.

فرهنگسراي بهمن.

فرهنگسراي خاوران.

فرهنگسراي شفق.

فرهنگسراي باغ وثوق الدوله.

فرهنگسراي سرو.

برج علمي.

خانه هاي قرآن.

انجمن خوشنويسان.

مرکز تهران شناسي.

خانه هنرمندان جوان.

خانه فرش..

خانه فرش بهنود

خانه مشق.

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.

خانه هاي فرهنگ.

مجتمع فرهنگي فجر.

مجتمع فرهنگي آزادي..

تاريخچه اي از برج آزادي:

مجتمع فرهنگي گلستان.

خانه فرهنگ مهرآور.

مجتمع فرهنگي يافت آباد

خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع)

خانه فرهنگ شمس المعالي و دره المعالي.

خانه فرهنگ دردار.

خانه فرهنگ سلمان فارسي.

مجتمع فرهنگي بعثت..

تالارهاي نمايشي.

تأتر شهر.

تالار وحدت..

نگارخانه ها

نگارخانه گلبرگ..

نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر.

فرهنگسراي نياوران..

فرهنگسراي بهمن.

فرهنگسراي خاوران (جوان)

فرهنگسراي خاوران.

زير زمين :

فرهنگسرا نگارستان (موزه قران ):

مجموعه فرهنگي سرو:

واحد آموزش:

واحد عکاسي :

واحد زبان :

واحد کامپيوتر :

کارگاه هنرهاي تجسمي :

واحد نگارخانه :

واحد کتابخانه :

خانه مشق فرهنگسرا ي سرو :

نوار خانه موسيقي :

کانون قرآن :

کانون شعر و ادب فارسي :

کانون فيلم :

کانون شطرنج :

کانون تئأتر :

کانون موسيقي :

سالن ورزشي :

مهد کودک فرهنگسراي سرو :

امکانات رفاهي :

آمفي تئأتر شماره ۱ (تراس تابستاني ):

آمفي تئأتر شماره ۲ ( سالن اجتماعات ) :

۵ – موزه هنرهاي معاصر :

۶ – مجموعه فرهنگي پمپيدو (پاريس ) :

۷ – مرکز فرهنگي ژان ماري تجيبائو (نومهآ،کالدونياي جديد):

چايخانه سنتي (قهوه خانه ) – کانون هاي تحول آفرين :

روابط و باورهاي اجتماعي :

۹ – موزه هنرهاي مدرن سانفرانسيسكو

ديدگاه

بيان فلسفي طرح.

نحوه ارتباط فضاها

مجموعه فرهنگي فرشچيان اصفهان.

كوي پوتسدامر پلاتز در برلين..

كوي پوتسدامر پلاتز در برلين..

مركز فرهنگي ژرژپمپيدو(۱۹۷۷-۱۹۷۱)

ساختمان جديد كاره د آرت(۱۹۹۳-۱۹۸۴)

-پارلمان جديد آلمان ، ريشتاگ (۱۹۹۹-۱۹۹۲)..

ميدان فدراسيون در ملبورن.

فرهنگسراي خاوران.

– مرکز فرهنگي شونانداي..

۲-۳-  بررسي فضاهاي فرهنگي از نظر مقياس:

انواع فضاهاي فرهنگي از لحاظ زمان تشكيل.

فضاهاي كوتاه مدت:..

فضاهاي ادواري:..

فضاهاي فرهنگي دائمي:

انواع فضاهاي فرهنگي از لحاظ حوزه نفوذ و مراتب مكاني.

مراكز بين المللي

مراكز شهري..

مراكز محله اي.

مراكز منطقهاي

جايگاه و نقش مجموعه هاي فرهنگي

لزوم ايجاد مراكز فرهنگي:

فوايد و مزاياي مراكز فرهنگي

– تعريف فراغت.

ضرورت پرداختن به فراغت در مراكز فرهنگي

اهداف

محدوديت ها و امكانات.

مسائل و محدوديت ها.

امكانات و قابليت ها..

فرهنگسرا

فرهنگسرا تحت تاثير دو پارامتر

حوزه و وسعت عمل

ويژگي هاي فرهنگي- بومي

اهداف مجتمع فرهنگی جوان

مباني نظري پروژه

درونگرايي:.

مركزيت:.

انعكاس:

انواع روش هاي ساخت وساز دربافتهاي تاريخي.

ساختارهاي جديد در پشت نماهاي تاريخي يا مكتب حفظ نما.

درجه صفر

-تلفيق

– تضاد و تباين

– تمسخر آميز و ناپايدار

– قياس يا تشابه

غيرقابل رويت (ناپيدا)

مركب.

پيوندهاي معماري در طبيعت:

– هندسه:

شفافيت و تداوم

راز و ابهام..

تعادل موزون/ توازن احساس

سلسله مراتب..

فضاي تفکر در معماري..

تکرار و توالي..

چشم دل..

روح فرهنگي در بنا..

معرفي فضاهاي موجود در مرکز فرهنگي:

بخش اداري..

بخش آموزش.

تعاريف هنر.

ویژگی و خصلت هنر.

عرفان و هنر.

هنر و اسطوره

بخش پژوهش:..

کتابخانه.

مرکز اطلاعات علمي..

بخش نمايش..

– نمايشگاه..

بخش مذهبي..

فضاهاي ورزشي- تفريحي.

– سالن ورزشي..

فضاهاي باز تفريحي..

فضاهاي رفاهي.

فضاي سبز..

پارکينگ.

بخش خدماتي.

مکانيابي..

مکانيابي فرهنگسرا

مفاهيم اجتماعي (قراردادها و هنجارها)

نيازهاي محيطي ساختمانهاي آموزشي:

دماي فضاهاي داخلي ساختمان آموزشي وفرهنگي.

موارد حائز اهميت درطراحي اقليمي ساختمانهاي آموزشي:

جلوگيري از اتلاف حرارت

سايه بان :

مصالح ساختماني:

ويژگي هاي اقليمي

نيازهاي حرارتي:

اقليم.

موقعيت جغرافيايي.

تقسيمات اقليمي.

وضعيت آب وهوايي منطقه.

دما و رطوبت هوا

ميزان بارش

موقعيت و زواياي تابش خورشيد

وزش باد

اهداف عمده طراحي اقليمي فضاهاي داخلي.

جهت استقرار ساختمان و ورزش باد

جهت گيري محورهاي حرکتي.

جهت گيري مناسب محورهاي حرکتي در روزهاي سرد سال.

ساير موارد موثر.

مفاهيم اوليه.

کتابخانه و قرائتخانه:

ظرفيت کتابخانه:

تنوع و وسعت مجموعه کتب و منابع :

مرکز خدمات اداري- فني و پشتيباني :

بخش خدمات فني.

متدولوژي و شيوه مطالعاتي..

کتابخانهاي

ميداني..

طراحي معماري.

اهداف پروژه

هدف از انتخاب موضوع

هدف از انتخاب سايت در نظر گرفته شده

برنامه فيزيكي وايده هاي طراحي.

برنامه ريزي فيزيكي طرح و استانداردهاي فضايي پروژه.

– معرفي حوزه هاي عملکردي پروژه

حوزه مديريت و بخش هاي اداري مجموعه:.

حوزه فعاليت هاي نمايشي و نمايشگاهي.

)حوزه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي:

)حوزه فعاليت هاي عمومي و خدماتي:..

– آشنايي با استانداردهاي فضايي پروژه

بخش اداري :..

فضاهاي آموزش نظري :..

نيازهاي محيطي ساختمانهاي آموزشي:

سالن اجتماعات :

خاستگاه نمايش :

تئاتر مدرن و معماري تحول يافته از آن :

سير تحولي نمايش و تالارهاي نمايش در ايران

شرايط محيطي:

سالن چند منظوره:

آمفي تئاتر روباز:

نمازخانه :

سرويس ها:

بخش اقامتي:

بخش تفريحي:

بخش فضاي سبز و باز مجموعه:

اثاثه فضاهاي شهري :

بخش خدماتي :

رستوران مجموعه:

بازار صنايع دستي و بازار هفتگي:

كتابخانه :

گالري‌ها :.

نورپردازي گالري‌ها.

رستوران :

۸-۱-۳- بررسي سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فيزيکي..

۸-۲- شناخت معيارهاي موردنظر براساس مباني نظري طراحي.

فيزيک طرح.

– معرفي سايت و تجزيه و تحليل آن..

ايده و طرح.

برنامه فيزيكي طرح

شيوه هاي پژوهش

–  مطالعات کتابخانه اي:

–  مطالعات آماري، نقشه ها و تصاوير:

– مطالعات ميداني:

مصاحبه هاي تخصصي:

منابع و ماخذ

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان

رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × سه =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد