کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

بررسی ها :

تومان9,000

توضیحات

مطالب ارائه شده در این قسمت از وب سایت سازه کد به کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه اختصاص دارد. گفتنی است رساله شیرخوارگاه ارائه شده با فرمت word و در ۱۲۲ صفحه گرداوری شده است. که در ادامه این بخش با فهرست مطالب و محتویات این رساله بیشتر آشنا خواهید شد.

لیست دیاگرام های ارائه شده همراه با رساله شامل :

دیاگرام(۱ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش اداری

دیاگرام (۲ ): دیاگرام ارتباط فضایی رختشویخانه

دیاگرام(۳ ): دیاگرام ارتباط فضایی واحد های مسکونی

دیاگرام (۴ ): دیاگرام ارتباط فضایی شیر خوارگاه

دیاگرام (۵ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش درمانی

طراحی دیاگرام شیرخوارگاه

کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

فهرست مطالب رساله معماری شیرخوارگاه شامل :

فصل اول : دلایل و اهداف پروژه

 • ۱-۱ : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع
 • ۲- : بررسی آمار و وضعیت مراکز استان
 • ۳-۱ : اهداف پروژه
 • ۱-۳-۱ : موسسه زدایی
 • ۲-۳-۱ : رویکرد به معماری بومی و اقلیمی
 • -۳-۱ : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی
 • ۴-۳-۱ : خلق محیطی کودکانه
 • ۴-۱ : روشهای رسیدن به هدف
 • ۵-۱ : شناخت و بررسی سایت
 • ۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح
 • ۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت
 • ۱-۲-۵-۱ : بافت اجتماعی
 • ۲-۲-۵-۱ : بافت کالبد
 • ۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی
 • ۱-۶-۱ : دهکده های SOS……۷
 • ۲-۶-۱ :Residential care unite……..۸
 • ۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ…
 • ۴-۶-۱ : House parent….۸

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 • ۱-۲ : تعریف واژه ها
 • ۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست
 • ۱-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
 • ۲-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
 • ۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی
 • ۱-۳-۲ : دوره صفویه
 • ۲-۳-۲ : قاجاریه…
 • ۳-۳-۲ : عصر مشروطیت
 • ۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام
 • ۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام…
 • ۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن
 • ۱-۶-۲ : عوامل طبیعی
 • ۲-۶-۲ : عوامل غیر طبیعی
 • ۷-۲ : مشکلات کودکان بی سرپرست
 • ۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی
 • ۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی
 • ۸- ۲ : مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی…
 • ۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی…
 • ۹-۲ : روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران…
 • ۱-۹-۲ : فرزند خواندگی…
 • ۲-۹-۲ : امین موقت…
 • ۳-۹-۲ : شبه خانواده…
 • ۴-۹-۲ : مراکز اقامتی، مراقبتی…
 • ۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه
 • ۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه…
 • ۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه
 • ۱۱-۲ : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:…
 • ۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه…
 • ۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی
 • ۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی
 • ۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن
 • ۱۳-۲ : انواع خانواده:
 • ۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای:
 • ۳-۱۳-۲: خانواده روستایی و عشایری:…
 • ۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: :……
 • ۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:

فصل سوم : نمونه های موردی

 • ۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی:
 • ۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:…
 • ۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر…
 • ۲-۱-۱-۳ : شبه خانواده…
 • ۳-۱-۱-۳ : فرزند خواندگی…
 • ۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران:
 • ۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری
 • ۲-۲-۳: جمعیت خیریه فرح پهلوی
 • ۳-۲-۳: انجمن های حمایت از کودکان
 • ۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:
 • ۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از:…
 • ۵-۳ : بررسی نمونه های موجود در جهان :
 • ۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن……
 • ۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی…
 • ۳-۵-۳ : امید دختران و پسران…
 • ۴-۵-۳ : خانه کودکان استون…
 • ۱-۴-۵-۳ : اقامتگاه ها……
 • ۳-۴-۵-۳ : بخش خدمات درمانی…
 • ۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE………۲۸
 • ۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران…
 • ۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه…
 • ۲-۱-۶-۳ : اداری
 • ۳-۱-۶-۳ : قرنطینه…
 • ۴-۱-۶-۳ : بخش زرد
 • ۵-۱-۶-۳ : زرد پایین
 • ۶-۱-۶-۳ : زرد بالا……
 • ۷-۱-۶-۳ : آبی…
 • ۸-۱-۶-۳ : بخش قهوه ای…
 • ۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی…
 • ۱-۷-۳ : بخش خوابگاهی…
 • ۸-۳ : شبانه روزی بوشهر…

فصل چهارم : شنـــاخت کــودک

 • ۱-۴ :مفهوم دوران کودکی
 • ۱-۱-۴ : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی
 • ۲-۴ : مراحل رشد در دوران کودکی
 • ۱-۲-۴: رشد جسمانی کودک
 • ۲-۲-۴ : رشد روانی کودک
 • ۳-۲-۴ : ساخت فکر کودک
 • ۴-۲-۴ : مراحل تحول روانی کودک
 • ۵-۲-۴ : همگون سازی یا جذب و تحلیل
 • ۳-۴ : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) 
 • ۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ( پیش‏دبستانی )
 • ۱-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۲ ساله
 • ۲-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله
 • ۳-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله 
 • ۴-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله
 • ۵-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله
 • ۶-۴-۴ :مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی
 • ۵-۴ : شکل گیری شخصیت در کودکان
 • ۱-۵-۴ : اجتماع کودکان
 • ۲-۵-۴ :مراحل رشد در هنر و موسیقی

فصل پنجم : آموزش کودکان

 • ۱-۵ :تعلیم و تربیت
 • ۱-۱-۵ : مفهوم تعلیم و تربیت
 • ۲-۱-۵ : نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت
 • ۳-۱-۵ : تعلیم و تربیت در اسلام
 • ۴-۱-۵ : تعلیم و تربیت جدید
 • ۵-۱-۵ : آموزش و تربیت کودک
 • ۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان۹
 • ۷-۱-۵ : هنر و نیازهای روانی کودک
 • ۲-۵ : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها
 • ۱-۲-۵ : ادبیات کودکان
 • ۱-۱-۲-۵ : تعریف ادبیات کودکان 
 • ۲-۱-۲-۵ : هدف ادبیات کودک
 • ۳-۱-۲-۵ : تأثیر قصه در کودکان
 • ۴-۱-۲-۵ : نقش آواز خوانی و ترانه محلی 
 • ۵-۱-۲-۵ : نقاشی کودکان
 • ۶-۱-۲-۵ : چرا کودکان نقاشی می کشند؟
 • ۷-۱-۲-۵ : تفسیر نقاشی چیست؟
 • ۸-۱-۲-۵ : نقاشی کودک و هنر
 • ۹-۱-۲-۵ : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی

فصل ششم: کودک و معماری

 • ۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟
 • ۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان
 • ۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان
 • ۲-۶ : کیفیت فضاها…
 • ۳-۶ : قواعد و معیارها
 • ۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان
 • ۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی…
 • ۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی
 • ۱-۴-۶ : ورودی
 • ۲-۴-۶ : فضای انتظار
 • ۳-۴-۶ : فضای اداری
 • ۴-۴-۶ : فضای پذیرش
 • ۵-۶ : بخش های کودکان…
 • ۱-۵-۶ : بخش شیرخوار
 • ۲-۵-۶ : بخش نوپا
 • ۳-۵-۶ : بخش نوباوه
 • ۶-۶ : فضاهای بهداشتی
 • ۷-۶ : فضاهای ارتباطی
 • ۸-۶ : فضاهای خدماتی و تأسیساتی
 • ۹-۶ : آشپزخانه
 • ۱۰-۶ : انبار
 • ۱۱-۶ :موتورخانه
 • ۱-۱۱-۶ : شوفاژ دیواری
 • ۱۲-۶ : فضای بازی
 • ۱۳-۶ : رنگ در فضای زندگی کودک
 • ۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان
 • ۱۴-۶ : روش های کنترل صدا
 • ۱-۱۴-۶ : کنترل سر و صدای داخل ساختمان
 • ۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان
 • ۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی
 • ۱۷-۶ : نتیجه گیری

فصل هفتم : شناخت بستر طرح

 • ۱-۷ : شناخت بستر طرح
 • ۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی
 • ۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری
 • ۳-۱-۷ : زبان
 • ۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی
 • ۵-۱-۷ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی
 • ۶-۱-۷ : آداب پذیرایی
 • ۷-۱-۷ : ویژگی های فردی
 • ۲-۷ : اقلیم و هواشناسی
 • ۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح…
 • ۲-۲-۷ : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان …
 • ۳-۲-۷ : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل
 • ۳-۷ : ویژگی های زمین شناسی اردبیل 
 • ۱-۳-۷ : پوشش گیاهی…
 • ۲-۳-۷ : منابع آبی و هیدرولوژی
 • ۴-۷ : جمعیت
 • ۱-۴-۷ : شمار جمعیت و خانوار 
 • ۲-۴-۷ : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان
 • ۳-۴-۷ : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان
 • ۴-۴-۷ : تراکم جمعیت در کیلومترمربع
 • ۵-۷ : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل …
 • ۱-۵-۷ : عوامل اقلیمی 
 • ۲-۵-۷ : عرض جغرافیایی
 • ۳-۵-۷ : ارتفاع از سطح دریا
 • ۴-۵-۷ : دوری ونزدیکی به دریا
 • ۵-۵-۷ : جریان های هوایی که برمنطقه اثر می گذارند
 • ۶-۷ : عناصر اقلیمی…
 • ۱-۶-۷ : دما
 • ۲-۶-۷ : میانگین حداقل دمای هوا
 • ۳-۶-۷ : میانگین حداکثرهای دما
 • ۴-۶-۷ : میانگین روزانه دما 
 • ۵-۶-۷ : حداقل مطلق دمای هوا 
 • ۵-۶-۷ : حداکثر مطلق دمای هوا
 • ۶-۶-۷ : تغییرات فصلی دمای هو
 • ۷-۶-۷ : بارندگی
 • ۸-۶-۷ : حداکثر بارندگی روزانه…
 • ۹-۶-۷ : رطوبت نسبی
 • ۱۰-۶-۷ : روزهای یخبندان
 • ۱۱-۶-۷ : باد
 • ۱۲-۶-۷ : وزش بادهای شدید
 • ۷-۷ : طراحی اقلیمی 
 • ۱-۷-۷ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) 
 • ۲-۷-۷ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی
 • ۳-۷-۷ : دیوارهای شمالی
 • ۴-۷-۷ : دیوار شرقی و غربی 
 • ۸-۷ : جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل 
 • ۱-۸-۷ : روش گیونی …
 • ۲-۸-۷ : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونی و مایلن
 • ۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی
 • ۲-۹-۷ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
 • ۳-۹-۷ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم 
 • ۱۰-۷ : تحلیل سایت 

فصل هشتم : برنامه فیزیکی

 • ۱-۸ : فضاها
 • ۱-۱-۸ : فضاهای خصوصی
 • ۲-۱-۸ : فضاهای عمومی
 • ۳-۱-۸ : فضاهای روباز
 • ۴-۱-۸ : فضاهای جنبی و خدماتی
کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاملترین رساله طراحی شیرخوارگاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − پنج =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد