کاملترین رساله معماری بازار

تومان18,500

توضیحات

مطالب ارائه شده در این بخش از وب سایت سازه کد مربوط به مطالعات طراحی معماری بازار های ایرانی است که با عنوان کاملترین رساله معماری بازار تقدیم حضور شما عزیزان شده است رساله طراحی بازار پیش رو با فرمت word در ۱۲۰ صفحه ارائه شده که در ادامه با جزئیات  مطالب آن بیشتر آشنا خواهید شد.

دانلود رساله بازار

لازم به ذکر است مطالب ارائه شده در این بخش شامل اصول و ضوابط طراحی معماری بازار، تحلیل نمونه موردی بازار، مطالعات پایه، بخش های مختلف بازار و… می باشد. که قبل از طراحی معماری بازار لازم است از چنین اطلاعاتی آگاهی داشت. به طور کلی می توان گفت مطالب ارائه شده حاوی تمامی اطلاعاتی است که قبل از طراحی معماری بازار و مجتمع تجاری لازم است بدانید.

معماری بازار ایرانی

▪ راسته اصلی

از آن جا که بازارهای اصلی ایران غالبا به شکل خطی و در امتداد مهمترین معبر شهری شکل می گرفته است، مهم ترین بخش و عنصر اصلی یک بازار، راسته اصلی آن است. یک راسته بازار در ساده ترین شکل با دکان های واقع در دو سوی آن شکل می گرفت.

در امتداد یک راسته اصلی، اصناف گوناگونی مستقر می شدند، به این ترتیب که هر صنف در بخشی از راسته اصلی جا می گرفت. در بعضی از شهرهای بزرگ دو یا چند راسته اصلی به صورت موازی یا متقاطع پدید می آمد.

▪ راسته فرعی

بازارهای شهر های بسیار کوچک تنها یک راسته اصلی داشت، اما در شهرهای متوسط و بزرگ، علاوه بر راسته اصلی، تعدادی راسته فرعی به صورت موازی یا عمود بر راسته اصلی پدید می آمد.

دالان

دالان یک فضای ارتباطی است که غالبا در فضاهای معماری و به شکل خطی نقش رابط بین فضای بیرونی با فضای درونی ساختمان، یا تنها بین فضاهای درونی بنا را دارد. در بازارهای بزرگ نیز، دالان یک فضای ارتباطی است و غالبا به صورت کوچه یا راسته ای کوچک و فرعی است که از یک سو به راسته ای دیگر و از سوی دیگر به یک کاروانسرا مربوط است و معمولا در دو سوی آن تعدادی حجره و دکان وجود دارد. در بازار تهران شمار زیادی دالان وجود دارد.

فهرست مطالب کاملترین رساله معماری بازار :

فصل اول : پروپزال

 •  بخش اول.
 • عنوان تحقيق : مطالعه و بررسی فضاهای تجاری..
 •  گستردگی مشکل.
 • میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟
 • در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم:
 • نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟
 • بیان اهداف.
 •  منابع و پیشینه طرح
 • بخش دوم.
 •  مبانی نظری ساماندهی فضای سایت مورد نظر.
 •  مبانی نظری طراحی بازار محلی آرسکا از منظر جایگاه شهری..
 • مبانی نظری طراحی بازار محلی آرسکا از منظر جایگاه معماری.

فصل دوم: مطالعات پايه

 •  فضای شهری.
 •  تعریف فضای شهری..
 • از دیدگاه دکتر محمد توسلی..
 •  از دیدگاه زوکر. 
 •  از دیدگاه یوچین راسکین.
 •  از دیدگاه راب کریر.
 • ادارک فضای  شهری..
 •  ادراک فضایی.. 
 • معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری.
 • رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی.. 
 • فضای شهری وزندگی شهروندان.
 • جايگاه فضای شهری وزندگی شهروندان.
 •  ویژگیهای فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی.
 •  تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری
 •  فضای شهری و ساخت فضائی شهر. 
 • تعریف ساخت فضائی شهر
 •  عناصر اصلی ساخت فضائی شهر. 
 •  میدان.. 
 • معنی لغوی میدان.. 
 • تعریف میدان.
 • خیابان..
 • واژه شناسی خیابان.
 • خیابان –  فضای شهری..
 •  پیاده رو ،فضای عمومی شهری Pedestrian Way, Public Urban Space.. 22
 •  نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری..
 •  تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن..
 • ویژگیهای پیاده راهها
 • سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا 
 • جمعیت وفراگیری پیاده راهها 
 • جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران..
 • شناخت بازار ایرانی
 • تعریف بازار
 •  ریشه کلمه بازار 
 •  پیشینه تاریخی بازار در ایران.
 •  بازار از دوران کهن تا دوره ماد:
 • بازار از دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی…
 •  دوره هخامنشیان..
 • دوره پارتیان..
 •  دوره ساسانیان..
 • بازار در دوران اسلامی… 
 •  انواع بازار
 •  از نظر مقیاس عملکردی…
 •  از نظر زمان عملکرد. 
 • از نظر مکان جغرافیایی…
 •   از نظر ریخت شناسی…
 •  از نظر نوع عملکرد. 
 • خصوصیات شهری بازار
 • روند شکل گیری بازارهای شهری…
 •  کارکردهای شهری بازار و همجواری با سایر عناصر شهری…
 •  موقعیت قرارگیری بازار.
 •  نحوه توسعه بازار اصلی در شهر.
 •  عناصر تشکیل دهنده بازار 
 • فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا..
 • فضاهای مربوط به کالا های تولیدی…
 • فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری…
 •  فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی… 
 •  فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی…
 •  فضاهای ارتباطی… 
 •  برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها 
 •  ویژگیهای بنیادی کالبد شکل بازار ایرانی.. 
 •  شباهت به بازارهای قرار گرفته در مسیر راههای تجاری…
 • بازار به مثابه شهر سرپوشیده.
 •  ساختار ارگانیک…. 
 • منظره های سازماندهی شده.
 • بام به مثابه عنصری مستقل… 

 معماری بازار 

 • عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیتهاي بازار
 • خصوصیات فضایی و موقعیت شهری راسته ها و فضاهای گوناگون بازار.
 • جاذبه و کشش مراکز و راسته های تخصصی…
 •  همگرایی فعالیتهای سازگار. 
 •  واگرایی فعالیتهای ناسازگار 
 •  امنیت و ارزش اقتصادی کالاها و نظارت و کنترل.. 
 • تاثیر وطن و مذهب بازرگانان و تولید کنندگان در نحوه تجمع آنان..
 •  نقش و کارکردهای سنتی بازار
 •  کارکرد تجاری… 
 • کارکرد اجتماعی… 
 •  کارکرد سیاسی… 
 •  کارکرد مذهبی- فرهنگی…
 •  کارکرد کالبدی و شبکه ارتباطی… 
 •  کارکرد خدماتی…
 •  سایر ویژگیهای بازار 
 • نحوه اداره بازار. 
 •  نحوه برقراری نظم و امنیت بازار. 
 • بعضی از قوانین و مقررات بازارها
 • مسائل بازارهای امروز 
 •  وضع موجود بازارهای مهم ایران و مقایسه آنها با گذشته.
 • تغییرات شهری و تاثیرگذاریهای کالبدی بر بازار. 
 • عدم هماهنگی بازارها با شرایط زمان و مکان..
 • سخن پایانی: 
 •  شناخت فضاهاي تجاري معاصر. 
 •  مراکز تجاری در شکل جدید.
 • بازارهای جدید.. 
 • منطقه بندی…
 • مرکز خرید. 
 • شکل گیری مراکز خرید..
 •  پیشرفتها و تحولات مراکز خرید..
 • مشخصات اصلی یک مرکز خرید.. 
 •  مراکز خرید در پایان هزاره دوم.
 • انواع فروشگاه ها 
 •  سوپر مارکت…. 
 • مغازه های بین راه (convenience stotie) 69
 •  فروشگاههای زنجیره ای…
 • فروشگاههای چند قسمتی… 
 • دانلود رساله طراحی بازار
 •  پاساژ
 •  پیشینه پاساژها 
 •  تکامل پاساژها 
 •  پاساژ در اروپا 
 •  پاساژهای تهران.. 

فصل سوم مطالعات تطبيقي…

 • بازار تبریز. 
 • بازار تبریز، به مثابه بزرگترین مجموعه آجری جهان..
 •  الگوهای بازار: 
 •  راسته :
 • سرا : 
 •  تیمچه:
 •  دالان: 
 •  سبزه میدان : 
 •  مجموعه ها :
 • فضاهای خدماتی بازار:
 •  حسینیه :
 •  زورخانه :
 •  آسیب های بازار: 
 •  آسیبهای شهری: 
 • مسائل و مشکلات بازار:
 •   اقدامات انجام شده به منظور حفظ و نگهداری بازار: 
 •  بررسی بازار اصفهان به عنوان یک نمونه موفق… 
 •  نظام های شکل دهنده بازار 
 •  نظام مقدس… 
 •  نظم هوا 
 •  نظم خاک… 
 •   نظم آب.. 
 •  نظم گیاه 
 • نظم نور 
 •  مرکز خرید فونف ، مونیخ  FUNF  HOFE  SHOPPING  CENTER , MUNHCH.. 83

فصل چهارم: مطالعات زمينه..

 •  آشنايی  با شهرستان قوچان..
 •  سوابق تاریخی قوچان..
 • جمعیت و تقسیمات اداری کشوری قوچان..
 • دانلود رساله طراحی بازار
 • قابلتها و استعدادهای کشاورزی و جغرافیایی قوچان.. 
 •  موقعیت جغرافیایی قوچان… 
 •  کوه های معروف قوچان.. 
 • رودخانه های قوچان..
 •  نقاط ییلاقی قوچان..
 •  پوشش دره و دامنه ها
 •  خاک…. 
 •  گیاهان روغنی قوچان.. 
 •  صادرات قوچان..
 • دامپروری قوچان.. 
 • صنایع دستی قوچان
 •  قومیتها 
 •  آثار تاریخی.. 
 •  موسیقی قوچان.. 
 •  کشاورزی و محصولات زراعی..
 • نقشه شهرستان قوچان..
 • آنالیز سایت مورد نظر

فصل پنجم: برنامه فیزیکی…

 •  مبانی برنامه ریزی.. 
 • تعیین جمعیت مخاطب(گروه هدف): 
 •  بررسی اقتصادی: 
 •  طرح جامع فیزیکی…
 • برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کیفی.
 •  پیمون واحدهای  تجاری: 
 •  انعطاف واحدهای تجاری: 
 •  برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کمی.
 • تنوع فضاهای ساختمان.. 
 •  پیشنهاد سازه و تاسیسات پروژه. 
 •  مصالح سازه ای مناسب
 • سیستم سازه ای مناسب
 • سیستم سقف مناسب:
 • منابع: 

فصل ششم: ارائه مدارک…

کاملترین مطالعات معماری بازار

با دانلود این رساله مطالب ذکر شده در بالا را به صورت کامل با فرمت word در ۱۲۰ صفحه دریافت خواهی کرد. که به جرات می توان گفت نمونه کاملترین رساله معماری بازار است. که می توان از آن به عنوان منبع مطالعاتی در زمینه طراحی معماری بازار مورد استفاده قرار داد. همچنین به دلیل کامل بودن مطالعات معماری بازار پیش رو می توان از آن به عنوان رساله آماده بازار نیز مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.


 موضوعات مشابه:

پلان بازارچه dwg با رندر

پروژه بازارچه با مدارک کامل (پلان + سه بعدی و …)

پروژه مرمت بازار تبریز (پاورپوینت + پلان اتوکدی)

پاورپوینت تحلیل معماری بازار کرمان _ بازار مظفری

پاورپوینت تحلیل نمونه موردی بازار (وکیل، تبریز،گنجعلی خان و….)

پاورپوینت مرمت و ساماندهی بازار ارومیه

پاورپوینت تحلیل بازارهای ایرانی

پاورپوینت تحلیل معماری بازار وکیل شیراز


 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاملترین رساله معماری بازار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − سه =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد