کاملترین رساله خانه سالمندان

تومان13,200

توضیحات

در راستای تکمیل ارائه رساله مکان های مختلف این قسمت از فروشگاه معماری سازه کد را به دانلود مطالعاتی معماری خانه سالمندان اختصاص دادیم. این مطالعات تحت عنوان کاملترین رساله خانه سالمندان تقدیم حضورتان می شود. طراحی معماری خانه سالمندان نیز مانند هر مکانی دیگر دارای استانداردها ،ضوابط و ریزفضاهای است که باید داشته باشد در رساله خانه سالمندان ارائه شده به همه این موارد اشاره شده که در قالب Word می باشد و دارای ۲۸۷ است. جزئیات بیشتر کاملترین رساله خانه سالمندان به شرح زیر می باشد.

فهرست مطالب خانه رساله خانه سالمندان :

 • چکيده  

فصل اول : معرفي 

 • شناخت مسأله
 • اهميت و ضرورت مسأله
 • اهداف و انتظارات
 • روش انجام تحقيق

فصل دوم : مباني نظري

 • ۲-۱٫ سالمند و سالمندي
 • ۲-۱-۱٫ مقدمه
 • ۲-۱-۲٫ پيري
 • ۲-۱-۲-۱٫ مفهوم پيري
 • ۲-۱-۲-۲٫ مراحل پيري
 • ۲-۱-۲-۳٫ نشانه هاي پيري
 • ۲-۱-۳٫ سالمندي فصل کمال شخصيت
 • ۲-۱-۴٫ ديدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان
 • ۲-۱-۴-۱٫ سالمندان در قرآن.  
 • ۲-۱-۴-۲٫ سالمندان در احاديث و روايات
 • ۲-۱-۵٫ ديدگاههاي مختلف در مورد سالمندان.  
 • ۲-۱-۵-۱٫ سالمندي در فرهنگ و ادبيات ايراني
 • ۲-۱-۵-۲٫ سالمندي در قانون جمهوري اسلامي ايران.  
 • ۲-۱-۵-۳٫ نظريه هاي مربوط به سالمند و خانواده.  
 • ۲-۲٫ خانه هاي سالمندان.  
 • ۲-۲-۱٫ جايگاه سالمندان در اجتماع.
 • ۲-۲-۱-۱٫ جايگاه اجتماعي سالمندان در گذشته
 • ۲-۲-۱-۲ جايگاه اجتماعي سالمندان در جوامع امروز.
 • ۲-۲-۲٫ معضلات زندگي خانوادگي براي سالمندان و خانواده ها
 • ۲-۲-۲-۱٫ اختلاف پير و جوان  
 • ۲-۲-۲-۲٫ دخالت
 • ۲-۲-۲-۳٫ سلب قدرت و استقلال از سالمندان
 • ۲-۲-۲-۴٫ سوء رفتار با سالمندان
 • ۲-۲-۲-۵٫ تغيير نقش ها در خانواده
 • ۲-۲-۳٫ دلايل سپردن سالمندان به خانه هاي سالمندان
 • ۲-۲-۳-۱٫ دلايل خانوادگي. 
 • ۲-۲-۳-۲٫ دلايل اقتصادي. 
 • دلايل اجتماعي فرهنگي 
 •  مزايا و معايب خانه هاي سالمندان 
 •  ويژگي هاي جمعيتي 
 • ۲-۲-۵-. بررسي جمعيت سالمندان در جهان
 • ۲-۲-۵-۲٫ بررسي جمعيت سالمندان در ايران. 

فصل سوم : شناخت منطقه و اقليم شهر مشهد.

 • ۳-۱٫ خصوصيات شاخص شهر مشهد.
 • ۳-۱-۱٫ اهميت مشهد از نظر تاريخي.  
 • ۳-۱-۲٫ اهميت مشهد از نظر ملي و مذهبي 
 • ۳-۱-۳٫ اهميت بين المللي مشهد. 
 • ۳-۱-۴٫ کمبود فضاهاي وابسته به سالمندان در مشهد. 
 • ۳-۲٫ مطالعات جمعيتي شهر مشهد. 
 • ۳-۲-۱٫ جمعيت کنوني شهر مشهد. 
 • ۳-۲-۲٫ جمعيت آينده شهر مشهد 
 • ۳-۲-۳٫ بررسي ساخت جمعيتي سالمندان شهر مشهد به تفکيک سن . 
 • ۳-۲-۴٫ اهميت توسعه فضاهاي وابسته به سالمندان در شهر مشهد 
 • ۳-۳٫ مطالعات کالبدي ۳
 • ۳-۳-۱٫ موقعيت جغرافيايي
 • ۳-۳-۲٫ وضعيت توپوگرافي. 
 • ۳-۳-۳٫ وضعيت زلزله خيزي. 
 • ۳-۳-۴٫ نقش وضعيت جغرافيايي در تعيين جهت گسترش شهر مشهد. 
 • ۳-۳-۵٫ نقش وضعيت اقليمي در جهات توسعه آينده 
 • ۳-۴٫ مطالعات اقليمي 
 • ۳-۴-۱٫ عوامل اقليمي شهر مشهد. 
 • ۳-۴-۲٫ تأثير عوامل اقليمي بر بنا. 
 • ۳-۴-۲-۱٫ جهت استقرار ساختمان. 
 • ۳-۴-۲-۲٫ تعيين فرم بنا با توجه به اقليم منطقه. 
 • ۳-۴-۲-۳٫ تهويه.
 • ۳-۴-۲-۴٫ کيفيت رنگ و سطح مورد تابش 
 • ۳-۴-۲-۵٫ تأثير نوع و شکل پنجره
 • ۳-۴-۲-۶٫ تأثير آلودگي صوتي 
 • ۳-۴-۲-۷٫ تأثير آلودگي هوا. 
 • ۳-۴-۲-۸٫ ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح 

فصل چهارم : بررسي نمونه هاي مشابه.

 • ۴-۱٫ نمونه هاي داخلي 
 • ۴-۱-۱٫ آسايشگاه کهريزک 
 • ۴-۱-۲٫ سراي سلامتي مشهد . 
 • ۴-۲٫ نمونه هاي خارجي. 
 •  Guild house. 
 • ۴-۲-۲٫ مجتمع مسکوني

فصل پنجم : برنامه فيزيکي.   

 • ۵-۱٫ ظرفيت سنجي مجموعه.
 • ۵-۱-۱٫ ظرفيت سنجي بخش نگهداري روزانه.
 • ۵-۱-۲٫ ظرفيت سنجي بخش نگهداري هفتگي.
 • ۵-۱-۳٫ ظرفيت سنجي ساير فضاها
 • ۵-۲٫ استانداردها.
 • ۵-۲-۱٫ فضاي نگهداري .
 • ۵-۲-۱-۱٫ فضاي نگهداري روزانه
 • ۵-۲-۱-۲٫ فضاهاي نگهداري هفتگي
 • ۵-۲-۲٫ فضاهاي اجتماعي.
 • ۵-۲-۲-۱٫ فضاهاي آموزشي
 • ۵-۲-۲-۲ فضاهاي فرهنگي – مذهبي.
 • ۵-۲-۲-۳٫ فضاهاي ورزشي
 • ۵-۲-۲-۴٫ فضاهاي فراغتي.
 • ۵-۲-۳٫ فضاهاي رفاهي.
 • ۵-۲-۳-۱٫ تريا
 • ۵-۲-۳-۲٫ رستوران
 • ۵-۲-۴٫ فضاهاي اداري
 • ۵-۲-۴-۱٫فضاهاي اداري – مديريتي  
 • ۵-۲-۴-۲٫ فضاهاي اداري – دفتري.
 • ۵-۲-۴-۳٫ فضاهاي اداري – عمومي  
 • ۵-۲-۵٫ فضاهاي خدماتي.  
 • ۵-۲-۵-۱٫ رخشويخانه.  
 • ۵-۲-۵-۲٫ انبارها.  
 • ۵-۲-۵-۳٫ تأسيسات.
 • ۵-۲-۶٫ فضاهاي ارتباطي  
 •  ارتباطات افقي ( راهروها )  
 • ۵-۲-۶-۲٫ ارتباطات عمودي.
 • ۵-۲-۷٫ فضاهاي باز.
 •  فضاهاي باز عمومي
 •  فضاهاي باز باغباني.  
 • ۵-۲-۷-۳٫ فضاهاي باز ورزشي.
 • ۵-۲-۷-۴٫ فضاهاي باز فرهنگي  
 •  فضاهاي باز خدماتي  
 • ۵-۳٫ توصيه هاي کلي در طراحي  
 • ۵-۳-۱٫ نورپردازي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان  
 • ۵-۳-۲٫ رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان.
 • ۵-۳-۳٫ شرايط آسايش
 • ۵-۳-۴٫کفپوش هاي مناسب.
 • ۵-۳-۵- مبلمان و اثاثيه ثابت.
 • ۵-۳-۶٫ ايمني.
 • ۵-۳-۷٫ مسيرها در فضاي باز  
 • ۵-۳-۸٫ سطوح پياده روي در فضاي باز  
 • ۵-۳-۹٫ امنيت در فضاي باز  
 • ۵-۴٫ جدول ريز فضاها
 • ۵-۵٫ دياگرام هاي فضايي( روابط عملکردي )  

فصل ششم : نتايج مطالعات (مدخل طراحي).  

 • ۶-۱٫ نتايج فصل اول و دوم
 • ۶-۲٫ نتايج فصل چهارم.
 • ۶-۲-۱٫ عوامل اقليمي شهر مشهد
 • ۶-۲-۲٫ تأثير عوامل اقليمي بر بنا  
 • ۶-۳٫ آناليز سايت و تعيين قابليت اراضي  
 • ۶-۳-۱٫ ابعاد زمين.  
 • ۶-۳-۲٫ گذرهاي اطراف سايت  
 • ۶-۳-۳٫ کاربري هاي مجاور سايت.  
 • ۶-۳-۴٫ ديد و منظر  
 • ۶-۳-۵٫ آلودگي صوتي
 • ۶-۳-۶٫ عوامل اقليمي مؤثر در سايت  
 • ۶-۴٫ ديدهاي اطراف سايت  
 • ۶-۵٫ جانمايي عناصر اصلي پروژه با توجه به زمينه
 • ۶-۵-۱ . حوزه مناسب قرارگيری نگهداری روزانه
 • ۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری نگهداری هفتگی.
 • ۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری کاربری هاي آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه.
 • ۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری کتابخانه.  
 • ۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری اداری
 •  حوزه مناسب قرارگيری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی  
 • ۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری خدماتی.  
 • ۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری فضاهای بازی فکری کودکان
 • ۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری مسيرهای پياده روی.
 • ۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری فضاهای گلکاری و باغبانی
 • ۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری فضای باز.  
 • ۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری فضاهای ورزشی
 • ۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگيری پارکينگ
 • ۶-۶٫ لکه گذاري .
 •  مراجع  
کاملترین رساله خانه سالمندان

کاملترین رساله خانه سالمندان

مطالعات نهایی خانه سالمندان

مطالعات نهایی خانه سالمندان

رساله خانه سالمندان.doc

رساله خانه سالمندان.doc

چکیده کاملترین رساله خانه سالمندان :

هدف از اين پروژه احداث مجتمع مسکوني براي سالمندان با اجاره اي مناسب و گاهي براي افراد تحت پوشش سازمان ها بدون اجاره به همراه خدماتي به سالمندان در مجموعه مي باشد. تفکر حاکم بر طراحي اين پروژه به هيچ عنوان بر اساس خصوصيات آسايشگاهي و سپارشي سالمندان به اين سراها نبوده و بيشتر به جنبه ي سراهاي اجتماعي و عملکرد مجموعه اي آن خاص سکونت ( با تکيه بر خصوصيات فردي مؤثر بر نحوه طراحي ) توجه شده و همانند مجموعه هاي مسکوني موجود در شهر به عنوان يک عنصر شهري عمل مي نمايد تنها با اين تفاوت که با انديشه به ديدگاهها و نيازهاي سالمندان فضاهاي مجموعه خاص آنان طراحي شده و خدمات مورد نياز آنان را در خود جاي داده است.اين مجموعه با تکيه بر عناصر و فعاليت هاي شهري جهت تکميل نيازهاي سالمندان در منطقه طراحي مي گردد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاملترین رساله خانه سالمندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + یازده =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد