رساله مجتمع آموزشی فنی حرفه ای

تومان11,053

توضیحات

مطالب ارائه شده در این قسمت از وب سایت سازه کد به مطالعات معماری آموزشگاه فنی حرفه ای اختصاص دارد. که به صورت کاملترین رساله آموزشگاه فنی حرفه ای با فرمت word و در ۲۵۳ صفحه تقدیم حضور شما عزیزان همراه شده است. در ادامه بعد ذکر فهرست مطالب رساله مجتمع آموزشی فنی حرفه ای لینک دانلود قرار داده شده است.

فهرست مطالب کاملترین رساله مجتمع آموزشی فنی حرفه ای :

 • چکیده: ۲۰
 • مقدمه: ۲۲
 • مفهوم مدیریت دانش: ۲۴
 • آموزش های فنی و حرفه ای در کودکان و نوجوانان.. ۲۵
 • خلبان.. ۲۷
 • تولد تا یکسالگی.. ۲۷
 • مدیریت دانش در هنرستان کارو دانش: ۳۲
 • بهسازی هنرستان فنی و حرفه اییدر قالب مدیریت دانش: ۳۶
 • مدل مدیریت دانش در هنرستان کارو دانش: ۳۷
 • مدل  GAMO… ۳۸
 • چشم انداز: ۴۰
 • توانمند سازها: ۴۱
 • گامهای عملیاتی: ۴۲
 • تاریخچه هنرستان در ایران.. ۴۴
 • تاریخچه تاسیس هنرستان فنی و حرفه اییدخترانه ایرانی.. ۴۸
 • تاریخچه. ۴۸
 • هنرستان دوشیزگان.. ۵۰
 • هنرستان ناموس… ۵۱
 • هنرستان پرورش… ۵۲
 • تاریخچه هنرستان دارالفنون.. ۵۴
 • آموزشهای فنی و حرفه ای : ۶۳
 • سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور: ۶۴

اصطلاحات و تعاریف : ۶۵

 • مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای.. ۶۶
 • مرکز تربیت مربی (itc) : Instructor Training center. 66
 • ظرفیت آموزشی مرکز. ۶۶
 • آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای.. ۶۶
 • معرفی.. ۶۸
 • واژه شناسی.. ۷۱
 • واژه شناسی آموزش فنی و حرفه‌ای:. ۷۱
 • آموزشهای کوتاه مدت:. ۷۲
 • کد استاندارد آموزشی.. ۷۳
 • فعالیت… ۷۴
 • فعالیتهای آموزشی.. ۷۶
 • آموزش در بخش دولتی:. ۷۹
 • آموزش تعلیمات سرپرستی.. ۸۱
 • آموزش خودیاری فنی.. ۸۲
 • معرفی.. ۸۸
 • بازار کار. ۸۹
 • شرایط احراز. ۹۰
 • سابقه تاریخی آموزشهای فنی و حرفه ای.. ۹۰
 • سابقه تاریخی و روند تکوینی آموزشهای فنی و حرفه ای در ایران(۳). ۹۵
 • – آموزش فنی و حرفه ای در ایران از تأسیس دار الفنون تا پیروزی انقلاب… ۹۶
 • توزیع دانش آموزان و هنرستان فنی و حرفه اییفنی و حرفه ای کل کشور. ۱۰۲
 • مقایسه افزایش هنرجویان و هنرجویان و مراکز. ۱۰۵
 • سیر تکوینی آموزشهای فنی و حرفه ای در وزارت کار و امور اجتماعی.. ۱۰۷
 • روند فعالیتهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی قبل از تشکیل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. ۱۰۷
 • مراکز تعلیمات حرفه ای.. ۱۰۷
 • مراکز تکامل صنعتی تهران و اصفهان.. ۱۰۸
 • تشکیل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. ۱۱۰
 • وظایف قانونی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: ۱۱۰
 • الف) تخصصی بودن برنامه آموزشی سازمان.. ۱۱۲
 • ب) ارتباط برنامه آموزشی سازمان، رشد اقتصادی در کوتاهترین زمان: ۱۱۳
 • ج) ارتباط برنامه آموزشی سازمان با خواسته های انسانی کارآموزان و جامعه: ۱۱۴
 • د) ارتباط برنامه آموزشی سازمان با نیاز حرف و مشاغل: ۱۱۵
 • – نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. ۱۱۸
 • انعطاف پذیری آموزشهای فنی و حرفه ای.. ۱۲۰
 • نیازهای محیطی ساختمانهای آموزشی: ۱۲۲
 • دمای فضاهای داخلی ساختمان آموزشی.. ۱۲۳
 • موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی: ۱۲۴
 • جلوگیری از اتلاف حرارت: ۱۲۵
 • جلوگیری از گرم شدن کلاس در فصل گرم: ۱۲۹
 • سایه بان : ۱۲۹
 • مصالح ساختمانی: ۱۳۰

مطالعات اقلیمی طرح.. ۱۳۲

 • تقسیمات اقلیمی.. ۱۳۳
 • وضعیت آب وهوایی منطقه. ۱۳۵
 • دما و رطوبت هوا ۱۳۸
 • میزان بارش… ۱۴۰
 • روزهای یخبدان.. ۱۴۱
 • تابش آفتاب… ۱۴۱
 • انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم.. ۱۴۳
 • وزش باد. ۱۴۴
 • اهداف طراحی اقلیمی: ۱۴۷
 • اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای باز: ۱۴۸
 • اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای داخلی.. ۱۴۹
 • جهت استقرار ساختمان و ورزش باد. ۱۵۱
 • مناسب ترین جهت استقرار. ۱۵۳
 • نقش فضاهای پر وخالی.. ۱۵۳
 • جهت گیری محورهای حرکتی.. ۱۵۵
 • جهت گیری مناسب محورهای حرکتی در روزهای سرد سال.. ۱۵۶
 • اختلاف سطوح (شیب سایت). ۱۵۷
 • پوشش گیاهی سایت… ۱۶۰
 • استفاده از گیاهان : ۱۶۰
 • مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم.. ۱۶۴
 • جهت قرارگیری ساختمان.. ۱۶۵
 • تأثیر اقلیم بر معماری.. ۱۶۶

ضوابط و مقررات ساختمانهای آموزشی.. ۱۶۷

 • تأسیسات و تجهیزات… ۱۶۸
 • برنامه ریزی کالبدی – فیزیکی فضاهای آموزشی.. ۱۶۸
 • روانشناسی محیط و فضاهای آموزشی.. ۱۶۸
 • دو مقوله کلی در طراحی فضاهای آموزشی.. ۱۷۱
 • فضاهای آموزشی.. ۱۷۲
 • – سرویسهای بهداشتی.. ۱۷۹
 • بخش طراحی کامپیوتری.. ۱۷۹
 • – مشخصات عمومی.. ۱۸۰
 • آتلیه عکاسی.. ۱۸۱
 • – کلاس عکاسی.. ۱۸۳
 • آزمایشگاههای تحقیقاتی.. ۱۸۳
 • آزمایشگاه ساختمان.. ۱۸۴
 • آزمایشگاه مرمت… ۱۸۴
 • دفتر فنی.. ۱۸۶
 • تشکیلات و فضاها ۱۸۶
 • کارگاههای کمک آموزشی.. ۱۸۶
 • کارگاه ساختمان.. ۱۸۷
 • کارگاه سفال و سرامیک…. ۱۸۷
 • کارگاه چوب… ۱۸۷
 • مشخصات عمومی کارگاهها ۱۸۸
 • کارگاه ساختمان.. ۱۸۹
 • کارگاه سفال و سرامیک…. ۱۸۹
 • کارگاه چوب… ۱۹۰
 • کارگاه فلز. ۱۹۱
 • فضاهای خدماتی.. ۱۹۲
 • تسیهلات رفاهی.. ۱۹۲
 • گالری و نمایشگاه. ۱۹۲
 • خدمات هنرجویی.. ۱۹۳
 • واحد انتشارات و خدماتی چاپ… ۱۹۴
 • فضاهای تشکیل دهنده. ۱۹۴
 • تسهیلات سرویسی.. ۱۹۵
 • موتورخانه و برق اضطراری.. ۱۹۶
 • تجهیزات بهداشتی، رختکن و نظافت… ۱۹۶
 • بخش امور اداری و آموزشی.. ۱۹۸
 • تاریخچه مراکز آموزش هنرستان کارو دانش…. ۲۰۱

برنامه ریزی فیزیکی و استاندارد فضاهای آموزشی.. ۲۰۴

 • بخشهای اصلی: ۲۰۷
 • بخش آموزشی: ۲۰۸
 • بخش آموزش عملی: ۲۰۸
 • بخش آموزش نظری: ۲۰۹
 • کتابخانه: ۲۱۴
 • پارکینگ : ۲۱۸
 • ابعاد انسانی و استانداردهای فضایی : ۲۲۰
 • کاربریهای سازگار وناسازگار با فضاهای آموزشی: ۲۲۷
 • هنرستان گل یاس… ۲۲۷
 • هنرستان مقدم سامان.. ۲۲۹
 • هنرستان حرفه‌ای حضرت زهرا ۲۳۲
 • نمونه موردی خارجی.. ۲۳۴
 • آلودگی صوتی وهوا ۲۳۶
 • رنگ…. ۲۳۸
 • سازمان یابی فضائی به شکل تقسیم هنرستان کارو دانشی.. ۲۴۰
 • سازمانیابی فضائی کلی به شکل گسترده منطقهای.. ۲۴۱
 • شناسائی طراحی هنرستان کارو دانشی.. ۲۴۳
 • نظم و الگوهای موجود جهت طراحی هنرستان کارو دانش…. ۲۴۳
 • – سازمان دهی فضائی کلان – مجتمع های آموزشی.. ۲۴۳
 • گسترش خطی.. ۲۴۴
 • گسترش مرکزی (یا متمرکز). ۲۴۵
 • گسترش گلبرگی.. ۲۴۵
 • گسترش مولکولی (یا پراکنده). ۲۴۵
 • گسترش صلیبی.. ۲۴۵
 • مبـانی نظـری.. ۲۴۶
 • حوزه. ۲۴۸
 • محور. ۲۴۸
 • مرکز. ۲۴۹
 • فضای وجودی.. ۲۵۰
 • – معمــاری.. ۲۵۱
 • منابع و ماخذ.. ۲۵۳

رساله پیش رو حاوی کاملترین اطلاعات در رابطه با طراحی معماری آموزشگاه فنی حرفه ای است که به صورت word با ۲۵۳ صفحه ارائه شده است. که می توان از آن به عنوان منبع مطالعاتی کامل در رابطه با طراحی معماری آموزشگاه های فنی حرفه ای مورد استفاده قرار داد.پایان نامه طراحی فنی حرفه ای

رساله هنرستان فنی حرفه ای

پروژه طرح نهایی کتابخانه (اتوکد، رویت، شیت بندی)

پلان هنرستان فنی حرفه ای dwg با رندر، پوستر و psd


دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله مجتمع آموزشی فنی حرفه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 1 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد