کاملترین رساله طراحی دادگستری

تومان25,000

توضیحات

کاملترین رساله طراحی دادگستری عنوان این قسمت از بزرگترین فروشگاه معماری است. که حاوی مطالعاتی کامی در زمینه طراحی و معماری دادگستری می باشد. این مطالعات به صورت Word تقدیم حضورتان می شود. که قابل ویرایش می باشد. جزئیات بیشتر در مورد این رساله به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر است این مطالعات معماری دادگستری دارای ۲۸۳ صفحه می باشد.

دانلود کاملترین مطالعات طراحی دادگستری .doc

دانلود کاملترین مطالعات طراحی دادگستری .doc

فهرست مطالب کاملترین رساله طراحی دادگستری :

فصل اول – معرفی پروژه

 • علت انتخاب و ضرورت موضوع پژوهش
 • ۲-۱اهداف و ساختار پژوهش
 • ۳-۱روش پژوهش و مراحل انجام پایان نامه
 • ۴-۱معرفی سایت

فصل دوم – شناخت بستر طرح

 • بخش اول:
 • ۱- مطالعات طبیعی – جغرافیایی
 • ۱-۱-۱-۲ کلیات جغرافیایی استان خوزستان
 • ۲-۱-۱-۲ کلیات جغرافیایی شهرستان دزفول
 • ۲- مطالعات اقلیمی
 • ۱-۲-۱-۲ مناطق اقلیمی ایران
 • ۱-۲-۱-۲الف اقلیم گرم و خشک
 • ۱-۲-۱-۲ب ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک
 • ۱-۲-۱-۲ج دیوارهای جنوبی
 • ۱-۲-۱-۲د دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی
 • ۱-۲-۱-۲ه دیوارهای شرقی و غربی
 • ۱-۲-۱-۲و سطوح افقی
 • ۱-۲-۱-۲ز سطوح شیب دار
 • ۱-۲-۱-۲ ح تاثیر رنگ در مقدار انرژی جذب شده در یک سطح
 • ۱-۲-۱-۲ ط فرم ساختمان و اقلیم
 • ۱-۲-۱-۲ی انتخاب جهت قرارگیری ساختمان
 • ۱-۲-۱-۲ک تهویه مورد نیاز در اقلیم گرم و خشک
 • ۲-۲-۱-۲ جریان هوایی
 • ۳-۲-۱-۲مناطق اب و هوایی
 • ۴-۲-۱-۲رطوبت هوا
 • ۵-۲-۱-۲بارش
 • ۶-۲-۱-۲درجه حرارت
 • ۳-مطالعات تاریخی
 • ۱-۳-۱-۲ پیشینه تاریخی شهردزفول
 • ۲-۳-۱-۲ روند شکل گیری ساختار شهری و نحوه توسعه شهر
 • ۲-۳-۱-۲  الف عوامل طبیعی
 • ۲-۳-۱-۲ ب عوامل تاریخی
 • ۳-۳-۱-۲ عصر ساسانی و نضج شهر
 • ۴-۳-۱-۲ تاریخ استفاده از اجر در دزفول
 • بخش دوم:

 • ۱-ساختار- اهداف و تشکیلات قوه قضاییه.
 • ۱-۱-۲-۲ اهداف و وظایف قوه قضاییه
 • ۲-۱-۲-۲ ساختار و تشکیلات قوه قضاییه
 • ۲-۱-۲-۲الف دادگاه های عمومی
 • ۲-۱-۲-۲ب صلاحیت خانواده
 • ۲-۱-۲-۲ج دادگاه اطفال
 • ۲-۱-۲-۲د دادگاه های اختصاصی
 • ۲-۱-۲-۲ه دادسراها
 • ۲-۱-۲-۲و دادگاههای تجدید نظر
 • ۲-۱-۲-۲ز ارکان و سازمان های قوه قضاییه
 • بخش سوم

 • ۱-مطالعات کالبدی
 • ۱-۱-۳-۲ ضوابط احداث ساختمان دادگستری
 • ۲-۱-۳-۲ اکوستیک در مجتمع قضایی
 • ۳-۱-۳-۲ تاسیسات مکانیکی
 • ۴-۱-۳-۲ اتوماسیون و تجهیزات الکترونیکی
 • ۵-۱-۳-۲ الف – استفاده معلولین از مجموعه
 • ۵-۱-۳-۲ب- دسترسی های خارجی برای معلولین
 • ۵-۱-۳-۲ معلولین در محوطه و پیاده رو های اطراف
 • ۶-۱-۳-۲ مطالعات امنیتی
 • ۶-۱-۳-۲ الف -امنیت محیطی سایت
 • ۶-۱-۳-۲ ب -امنیت پارکینک
 • ۶-۱-۳-۲ ج -امنیت ورودی به ساختمان
 • ۶-۱-۳-۲ د-امنیت داخلی
 • شناخت فضا و سیرکولاسیون
 • ۷-۱-۳-۲ دادگاه ها
 • ۷-۱-۳-۲- الف – دادگاه گروه یک
 • ۷-۱-۳-۲-ب- دادگاه گروه دو
 • ۷-۱-۳-۲-ج- دادگاه گروه سه
 • ۷-۱-۳-۲ –د- دادگاه گروه چهار
 • ۷-۱-۳- ۲ ه- اجزای دادگاه ها
 • ۷-۱-۳-۲ و- فضا های جنبی دادگاه
 • ۸-۱-۳-۲دادسرا
 • ۸-۱-۳-۲-الف- بخش دادستانی
 • ۸-۱-۳-۲-ب- بخش تحقیق
 • ۸-۱-۳-۲-ج-بخش اداری
 • ۹-۱-۳-۲بخش تحقیقات
 • ۱۰-۱-۳-۲امور امنیتی
 • ۱۱-۱-۳-۲امور خدمات
 • ۱۲-۱-۳-۲فضاهای مشترک در دادگستری
 • ۱۲-۱-۳-۲-الف-ورودی ها
 • ۱۲-۱-۳-۲-ب- پارکینگ ها
 • ۱۲-۱-۳-۲-ج- بخش های با ترافیک بالا
 • ۱۳-۱-۳-۲ برنامه فیزیکی پروژه
 • ۱۴-۱-۳-۲ بررسی نمونه های مشابه داخلی
 • ۱۴-۱-۳-۲ الف-کاخ دادگستری
 • ۱۴-۱-۳-۲ ب-دادگستری کل استان گلستان
 • ۱۴-۱-۳-۲ ج-دادگستری استان گیلان
 • ۱۴-۱-۳-۲ د-دادگستری امام خمینی
 • ۱۴-۱-۳-۲ ه-دادگستری هاشمی
 • ۱۵-۱-۳-۲ بررسی تیپ نمای چند نمونه دادگستری داخلی
 • ۱۶-۱-۳-۲ نمونه مشابه خارجی
 • ۱۶-۱-۳-۲ الف-دادگاه پرتلند در اورگان
 • ۱۶-۱-۳-۲ ب-دادگاه هوموند در ایندیانا
 • ۱۶-۱-۳-۲ ج-دادگاه ساختمان فدرال سنترال ایسلیپ در نیویورک
 • ۱۶-۱-۳-۲ د-دادگاه لاس وگاس
 • ۱۶-۱-۳-۲ ه-دادگاه تگزاس
 • ۱۶-۱-۳-۲ و-دادگاه اچ روسکا
 • ۱۶-۱-۳-۲ ز-دادگاه خانواده کنتراکستا
 • ۱۶-۱-۳-۲ ح-دیوان بین المللی دادگستری
 • ۱۶-۱-۳-۲ ط-دیوان بین المللی کیفری
 • ۱۷-۱-۳-۲ بررسی تیپ نمای چند نمونه دادگستری خارجی
 • ۲-مطالعات سایت

 • ۱-۲-۳-۲ موقعیت زمین پروژه
 • ۲-۲-۳-۲ صفحه کلید تصاویر
 • ۳-۲-۳-۲ محل سایت در نقشه هوایی
 • ۴-۲-۳-۲ درجه بندی معابر اطراف سایت
 • ۵-۲-۳-۲ موقعیت و جهت تابش خورشیدو جهت وزش باد
 • ۶-۲-۳-۲ بررسی دید و منظر
 • ۷-۲-۳-۲ کاربری زمین های اطراف سایت
 • ۸-۲-۳-۲ بررسی شیب سایت
 • بخش چهارم

 • ۱-مطالعات تاریخی
 • ۱-۱-۴-۲ سیر تحول قضا و قضوت در ایران
 • ۲-۱-۴-۲ قضاوت در ایران –قبل از دوران صفویه
 • ۳-۱-۴-۲ قضاوت در ایران از زمان صفویه تا مشروطه
 • ۴-۱-۴-۲ دوره بعد از انقلاب اسلامی
 • ۵-۱-۴-۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 • ۶-۱-۴-۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

فصل سوم – پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق

فصل چهارم – بیان انگاره های طرح و تشریح طرح پیشنهادی

 • ۱-۱-۴معرفی روند و راهکارهای طراحی
 • فهرست منابع و ماخذ
 • رساله معماری دادگستری

  رساله معماری دادگستری

دانلود رساله معماری دادگستری

دانلود رساله معماری دادگستری

دانلود مطالعات طراحی دادگستری

دانلود مطالعات طراحی دادگستری


دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاملترین رساله طراحی دادگستری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + چهارده =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد