رساله خانه شعر و ادبیات حافظ

تومان22,000

توضیحات

موارد موجود در این فایل:

 • رساله کامل شامل ۱۴۵ صفحه Word
 • نقشه اتوکد کامل که شامل:نمای جنوبی،نمای شمالی،۳ پلان برش،پلان طبقه زیرزمین،پلان فونداسیون،پلان طبقه اول،پلان طبقه دوم،پلان طبقه همکف وسایت پلان می باشد.
رساله خانه شعر و ادبیات حافظ

رساله خانه شعر و ادبیات حافظ

رساله خانه شعر و ادبیات حافظ

رساله خانه شعر و ادبیات حافظ

 

فهرست مطالب رساله خانه شعر و ادبیات حافظ:                                                                                 

چکیده

فصل اول : گذري بر ادبيات وشعر…………………………………………………………………………………..۱۱

 • ۱-۱-ريشه شناسي وتعريف……………………………………………………………………………………………۱۲
 • ۱-۲-شعر……………………………………………………………………………………………………………………۱۳
 • ۱-۳-نثر……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
 • ۱-۴-مقاله………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
 • ۱-۵ -داستان……………………………………………………………………………………………………………..۴
 • ۱-۶-رمان………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
 • ۱-۷- آثارمنثور ديگر……………………………………………………………………………………………………۱۶
 • ۱-۸-نمايشنامه…………………………………………………………………………………………………………..۱۷
 • ۱-۹-ادبيات شفاهي…………………………………………………………………………………………………….۱۸
 • ۱-۱۰-ديگرگونه هاي روايي………………………………………………………………………………………..۱۹
 • ۱-۱۱-نظريه ادبي……………………………………………………………………………………………………..۱۸
 • ۱-۱۲-گونه هاي ادبي………………………………………………………………………………………………..۱۸
 • ۱-۱۳-آرايه هاي ادبي………………………………………………………………………………………………..۱۹
 • ۱-۱۴-نقد ادبي…………………………………………………………………………………………………………۲۰
 • ۱-۱۵-شعركهن فارسي……………………………………………………………………………………………..۱۹
 • ۱-۱۵-۱-تاريخچه شعر كهن فارسي………………………………………………………………………….۱۹
 • ۱-۱۵-۲-انواع شعر كهن فارسي………………………………………………………………………………۲۱
 • ۱-۱۶-شعر نو فارسي………………………………………………………………………………………..۲۲
 • ۱-۱۶-۱-اهميت شعر………………………………………………………………………………………۲۲
 • ۱-۱۶-۲-احساس وانديشه وتخيل……………………………………………………………………۲۴

فصل دوم:تحولات وجريان هاي شعروادبيات معاصر ايران.………………………………….۲۵

 • ۲-۱ -تحولات شعر معاصر……………………………………………………………………………..۲۵
 • ۲-۱- ۱-تحولات شعر معاصرفارسي……………………………………………………………….۲۶
 • ۲-۱-۲-تحولات سرشت وجايگاه شعر پس از مشروطيت …………………………………۲۶
 • ۲-۱-۳-تبديل شغل به رسالت……………………………………………………………………….۲۶
 • ۲-۱-۴-تبديل من شخصي به من اجتماعي……………………………………………………۲۷
 • ۲-۱-۵-تبديل مخاطب خاص به مخاطب عام ………………………………………………۲۸
 • ۲-۱-۶-تاثير ويژگيهاي بومي و اقليمي ………………………………………………………..۲۸
 • ۲-۱-۷-شاعران بزرگ پس از مشروطه…………………………………………………………۲۸
 • ۲-۲-تحول در شعر امروز…………………………………………………………………………….۲۹
 • ۲-۳-زنان شاعر………………………………………………………………………………………….۳۰
 • ۲-۴-نشر دفترهاي شعر………………………………………………………………………………۳۱
 • ۲-۵-تاثير فرماليسم بر ادبيات معاصر ايران…………………………………………………..۳۱
 • ۲-۵-۱-آشنايي زدايي در ادبيات معاصر ………………………………………………………۳۹
 • ۲-۵-۲-جلوه هاي آشنايي زدايي در اشعار دكتر شفيعي كدكني……………………..۴۱
 • ۲-۶-رمانتيسم،اصول آن ونفوذآن در شعر معاصرايران……………………………………۴۷
 • ۲-۷-شعر(موج نو)وشعر (حجم گراي)معاصر فارسي ………………………………………۶۱
 • ۲-۷-۱-تاريخچه ……………………………………………………………………………………..۶۱
 • ۲-۷-۲-اصطلاح موج نو،سرآغازووجه تسميه آن …………………………………………۶۲
 • ۲-۷-۳-زمينه هاو عوامل پيدايش جريان موج نو و شعر حجم گرا …………………۶۴
 • ۲-۷-۴-اصطلاح حجم گرايي؛سرآغاز ووجه تسميه آن………………………………….۶۷
 • ۲-۷-۵-ويژگي هاي شعر موج نو و شعر حجم گرا ……………………………………….۶۸
 • ۲-۸-جريان سمبوليسم اجتماعي در شعر معاصر ايران……………………………………۷۷
 • ۲-۸-۱:تاريخچه………………………………………………………………………………………..۷۷
 • ۲-۸-۲-سمبوليسم در معني اصطلاحي وخاص ……………………………………………۷۷
 • ۲-۸-۳-اصول وويژگي هاي مكتب سمبوليسم …………………………………………..۷۸

۲-۸-۴-شباهتها وتفاوتهای جریان شعر سمبولیسم اجتماعی ومکتب سمبولیسم…۷۹

 • ۲-۸-۳-جامعه گرايي……………………………………………………………………………….۸۱
 • ۲-۸-۴-نماد گرايي…………………………………………………………………………………۸۳
 • ۲-۸-۵-نتيجه گيري……………………………………………………………………………….۸۸
 • ۲-۹-پست مدرنيسم وشعر معاصر ايران……………………………………………………..۸۹
 • ۲-۹-۱:تاريخچه………………………………………………………………………………………۹۰
 • ۲-۹-۲-نسبت شعر پست مدرنيستي ايران وبافت فرهنگي جامعه ايران…………۹۲
 • ۲-۹-۳-جريان شعري پست مدرن……………………………………………………………۹۳
 • ۲-۹-۴-ويژگي هاي كلي جريان شعري پست مدرن …………………………………۹۵
 • ۲-۹-۵-تخيل………………………………………………………………………………………..۹۶
 • ۲-۹-۶-ساختمان…………………………………………………………………………………..۹۷
 • ۲-۹-۷-موسيقي……………………………………………………………………………………۹۹
 • ۲-۹-۸-زبان…………………………………………………………………………………………۱۰۰
 • ۲-۱۰-بررسي ادبيات سياسي ايران در دوره پهلوي اول……………………………..۱۰۲
 • ۲-۱۰-۱-كودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹وبر آمدن رضاشاه……………………………….۱۰۲
 • ۲-۱۰-۲-ويژگي هاي كلي ادبيات در فاصله سالهاي  ۱۳۲۰-۱۲۹۰…………..۱۰۲
 • ۲-۱۰-۳-شعر سياسي در سال ۱۳۲۰-۱۲۹۹……………………………………………۱۰۶
 • ۲-۱۰-۴-وضعيت ادبيات داستاني در دوره پهلوي اول ……………………………..۱۱۱

فصل سوم:بررسی نمونه­های موردی………………………………………………………..۱۱۶

 • موزه ادبيات در  مارباخ……………………………………………………………………………۱۱۷
 • فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي ايران…………………………………………………۱۲۱
 • خانه ادبيات افغانستان…………………………………………………………………………….۱۲۳

فصل چهارم: مکان طراحی و شناخت بستر طراح……………………………………..۱۲۴

 • ۴-۱ -۱-بررسی موقعیت جغرافیایی استان فارس…………………………………….۱۲۴
 • ۴-۱-۲ – بررسی موقعیت جغرافیایی شهر شیراز……………………………….۱۲۴
 • ۴-۱-۳-مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز …………………………………۱۲۵
 • ۴-۱-۴ – مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز……………………………………۱۲۶
 • ۴-۱-۵ -مشخصه های اقلیمی شهر شیراز …………………………………….۱۲۶
 • ۴-۲ -تحلیل شرایط اقلیمی (آب و هوا و دما)………………………………….۱۲۷
 • ۴-۲-۱- آب و هوا……………………………………………………………………….۱۲۷
 • ۴-۴-۲ -رطوبت و بارندگی……………………………………………………………۱۲۷
 • ۴-۴-۳ -دما………………………………………………………………………………..۱۲۷
 • ۴-۴-۴-رطوبت……………………………………………………………………………۱۲۹
 • ۴-۴-۵ -بارندگی………………………………………………………………………….۱۳۰
 • ۴-۴-۶ -باد…………………………………………………………………………………۱۳۱
 • ۴-۴-۷- لرزه خیزی……………………………………………………………………..۱۳۲
 • ۴-۵- انتخاب سايت……………………………………………………………………..۱۳۲
 • ۴-۶-تحلیل سایت ……………………………………………………………………..۱۳۴
 • ۴-۶-۱-مسير هاي دسترسي ……………………………………………………….۱۳۴
 • ۴-۹-۲-همجواري ها…………………………………………………………………..۱۳۴
 • ۴-۹-۳ -مسير حرکت خورشید……………………………………………………..۱۳۵
 • ۴-۹-۴- مسير  باد……………………………………………………………………..۱۳۶

فصل پنجم:برنامه­ریزی فیزیکی و روند شکل­گیری طرح…………………..۱۳۷

 • ۵-۱ -روندشكل گيري طرح…………………………………………………………..۱۳۸
 • ۵-۱-۱-بخش هاي اصلي طرح……………………………………………………..۱۳۹
 • ۵-۲-برنامه ريزي فيزيكي……………………………………………………………۱۴۰
 • ۵-۳-سازه…………………………………………………………………………………..۱۴۴
 • ۶-۳-تاسیسات…………………………………………………………………………….۱۴۵

فهرست جداول

 • جدول -۱ دمای متوسط  حداقل و حداكثر ماهانه و متوسط نوسان آن در ماه های مختلف
 • در شهر شیراز …………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
 • جدول -۲ متوسط رطوبت نسبي ماهانه…………………………………………………………………..۱۲۹
 • جدول-۳تقسیم بندی گروههای رطوبتی………………………………………………………………….۱۳۰
 • جدول-۴میزان متوسط بارندگی بر حسب میلیمتر در شهر شیراز درماه های مختلف……..۱۳۱
 • جدول-۵جهت وزش بادها در شهر شیراز………………………………………………………………….۱۲۱
 • جدول -۶برنامه ريزي فيزيكي………………………………………………………………………………..۱۴۰

فهرست شکل ها

 • عکس-۱موزه ادبيات مارباخ…………………………………………………………………………………………………۱۱۸
 • عکس-۲ موزه ادبيات مارباخ……………………………………………………………………………………………….۱۲۰
 • عکس-۳ فرهنگستان زبان وايبات فارسي ايران ………………………………………………………………… ۱۲۳
 • عکس-۴موقعيت استان فارس وشهر شيراز ……………………………………………………………………… ۱۲۴
 • عکس-۵نقشه شهر شيراز………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
 • عکس-۶ محور فرهنگي شيراز………………………………………………………………………………………….۱۳۲
 • عكس-۷زمین واقع شده در بلوار چهل مقام……………………………………………………………………….۱۳۳
 • عکس-۸ دسترسی ها……………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
 • عکس-۹ همجواری ها …………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
 • عکس-۱۰ مسير حركت خورشيد……………………………………………………………………………………..۱۳۶
 • عکس-۱۱ جهت وزش باد………………………………………………………………………………………………۱۳۷
 • عکس-۱۲ چیلرتراکمی………………………………………………………………………………………………….۱۴۵
 • عکس-۱۳ چیلرجذبی……………………………………………………………………………………………………۱۴۶

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله خانه شعر و ادبیات حافظ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 5 =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد