رساله خانه ایتام و نیازمندان+نقشه

تومان22,000

توضیحات

رساله خانه ایتام و نیازمندان+نقشه

موارد موجود  ادرین فایل:

 • رساله word در ۱۵۱ صفحه
 • فایل اتوکد بصورت کامل

پلان های ترسیمی:

 • سایت پلان
 • پلان زیر زمین
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • ۲ نما
 • ۲ برش

فهرست مطالب رساله خانه ایتام و نیازمندان                                                                                                        

مقدمه

فصل اول : تعاریف و شناخت

 • ۱-۱ پیمان نامه حقوق کودک
 • ۱-۱-۱ جمع بندی
 • ۱-۲ تعاریف
 • ۱-۲-۱ کودکان بی سرپرست
 • ۱-۲-۲ نوازد
 • ۱-۲-۳ نوپا
 • ۱-۲-۴ نوباوه
 • ۱-۲-۵ آمادگی
 • ۱-۲-۶ خانواده بی سرپرست
 • ۱-۲-۷ خانواده
 • ۱-۲-۸ شبانه روزی
 • ۱-۲-۹ فرزندان شبانه روزی
 • ۱-۲-۱۰ خوابگاه
 • ۱-۲-۱۱ مربی
 • ۱-۳ یتیم
 • ۱-۳-۱ تعریف یتیم
 • ۱-۳-۲ یتیم و قانون اساسی
 • ۱-۴ کودک بی سرپرست از دیدگاه ادیان
 • ۱-۴-۱ اسلام
 • ۱-۴-۲ کلیمیان
 • ۱-۴-۳ ارامنه
 • ۱-۴-۴ زرتشتیان
 • ۱-۵ گروه های مختلف بی سرپرستان
 • ۱-۵-۱ کودکان فرزند خوانده
 • ۱-۵-۲ کودکان تک والدی
 • ۱-۵-۳ کودکان بی خانمان
 • ۱-۵-۴ کودکان بی سرپرست که در شبانه روزی ها زندگی می کنند
 • ۱-۶ گروه های مختلف بی سرپرستان
 • ۱-۶-۱ تعریف بی سرپرست
 • ۱-۷ انگیزه سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی
 • ۱-۸ مطالعه و ارزیابی شیوه سرپرستی کودکان
 • ۱-۸-۱ پرورشگاه
 • ۱-۸-۲ مهد کودک
 • ۱-۸-۳ کانون اصلاح و تربیت
 • ۱-۸-۴ خانه شبانه روزی ، شبه خانواده
 • ۱-۸-۵ شیرخوارگاه
 • ۱-۸-۶خانه نوباوگان
 • ۱-۸-۷ خانه فرزندان
 • ۱-۸-۸ شبانه روزیهای مستقل.

فصل دوم : تارخچه و وضع کنونی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان و ایران 

 • ۲-۱ مقدمه
 • ۲-۲ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
 • ۲-۲-۱ ایلات متحده امریکا
 • ۲-۲-۱-۱شبه خانواده
 • ۲-۲-۱-۲فرزند خواندگی
 • ۲-۲-۱-۳ خانه های گروهی
 • ۲-۲-۱-۴ برنامه خانه های موقت
 • ۲-۲-۱-۵ پرورشگاه
 • ۲-۲-۲ خانواده فاستر
 • ۲-۲-۲ فرانسه
 • ۲-۲-۴ژاپن
 • ۲-۲-۵ هند
 • ۲-۲-۶ سوسیس
 • ۲-۳ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست
 • ۲-۳-۱ سازمان تربیتی شهرداری .
 • ۲-۳-۲ هلال احمر (شیر و خرشید سابق)
 • ۲-۳-۳ بنگاه صغار دادگستری
 • ۲-۳-۴ سازمان اوقاف و امور خیریه
 • ۲-۳-۵ سیر تحول مراکز نگه داری کودکان بی سرپرست
 • ۲-۳-۵-۱ وضعیت کنونی
 • ۲-۳-۵-۲ مشکلات سازمان بهزیستی کشور در خصوص سرپرستی از فرزندان بی سرپرست

فصل سوم : دوران کودکی و نوجوانی نوجوانان بی سرپرست (مشکلات و محرومیت ها و … )

 • ۳-۱ اهمیت دوران کودکی
 • ۳-۲ رشد کودک
 • ۳-۳ مراحل رشد جسمی و روحی کودک
 • ۳-۳-۱ دوره نو نهالی (۶-۱۲ سالگی )
 • ۳-۳-۱-۱ ویژگی های کلی
 • ۳-۳-۱-۲ رشد بدنی
 • ۳-۳-۱-۲-۱ ویژگی عمومی رشد بدنی
 • ۳-۳-۱-۳ نیروی جنبشی
 • ۳-۳-۱-۳-۱ مهارت های جدید
 • ۳-۳-۱-۳-۲ بازی
 • ۳-۳-۱-۴ رشد گویایی
 • ۳-۳-۱-۴-۱ کاربرد واژه ها
 • ۳-۳-۱-۴-۲ پیشرفت در سخن گویی
 • ۳-۳-۱-۵ رشد عقلی
 • ۳-۳-۱-۵-۱ ادراک و تشکیل مفاهیم ذهنی
 • ۳-۳-۱-۵-۲ ایجاد ارتباط
 • ۳-۳-۱-۶ رشد اجتماعی
 • ۳-۳-۱-۶-۱ رفتار اجتماعی کودک
 • ۳-۳-۱-۷ رشد هیجانی
 • ۳-۳-۱-۷-۱ خشم
 • ۳-۳-۱-۷-۲ ترس
 • ۳-۳-۱-۷-۳ محبت و نفرت
 • ۳-۳-۱-۷-۴ حسادت
 • ۳-۳-۱-۸ یادگیری در دوره نو نهالی
 • ۳-۳-۱-۸-۱ اثر محیط
 • ۳-۳-۱-۸-۲ وسایل بازی
 • ۳-۳-۱-۸-۳ آموزش و راهنمایی
 • ۳-۳-۱-۹ فعالیت و بازی های آوزشی
 • ۳-۳-۱-۱۰ جمع بندی
 • ۳-۳-۲ دوره نوباوگی ( ۶-۱۲ سالگی )
 • ۳-۳-۲-۱ ویژگی کلی
 • ۳-۳-۲-۲ رشد بدنی
 • ۳-۳-۲-۳ مهارت های جنبشی
 • ۳-۳-۲-۴ فعالیت ه و بازی های آموزشی
 • ۳-۳-۲-۵ جمع بندی
 • ۳-۴ مشکلات کودکان بی سرپرست
 • ۳-۴-۱ بی ثباتی
 • ۳-۴-۲ فرار
 • ۳-۴-۳ شب ادراری
 • ۳-۴-۴ گریز از زندگی
 • ۴-۱-۵ وابستگی
 • ۳-۴-۶ عدم اعتماد به نفس.
 • ۳-۴-۷ بیرنگ بودن محبت
 • ۳-۴-۸ ترس و اضطراب
 • ۳-۴-۹ تنوع طلبی
 • ۳-۴-۱۰ عصیانگری و سرکشی
 • ۳-۴-۱۱ احساس مالکیت
 • ۳-۴-۱۲ عدم رشد اجتماعی
 • ۳-۴-۱۳ روابط نامعقول
 • ۳-۴-۱۴ ارائه پیشنهاداتی جهت مشکلات کودکان بی سرپرست
 • ۳-۵ محرومیت های ودکان بی سرپرست
 • ۳-۶ مقایسه ساختار و کارکرد محیط خانواده و محیط شبانه روزی
 • ۳-۷ تاثیر عوامل مختلف در تربیت کودکان بی سرپرست
 • ۳-۷-۱ نقش(خانواده) مراکز شبانه روزی
 • ۳-۷-۲ نقش مدرسه
 • ۳-۷-۳ نقش مربی

فصل چهارم : بررسی نمونه های خارجی و داخلی

 • ۴-۱ بررسی فضا های طراحی شده برای کودکان بی سرپرست جهان
 • ۴-۱-۱ دهکده بچه های ۸۰
 • ۴-۱-۱-۱ مادر
 • ۴-۱-۱-۲ برادر و خواهر
 • ۴-۱-۱-۳ خانه
 • ۴-۱-۲  امریکا
 • ۴-۱-۳ اردن
 • ۴-۲ بررسی فضاهای طراحی شده برای کودکان بی سرپرست در ایران
 • ۴-۲-۱ شیرخوارگاه آمنه
 • ۴-۲-۲ مرکز شهید قدوسی
 • ۴-۲-۳ مرکز حمایتی کودکان و نوجوانان
 • ۴-۲-۴ مجتمع شبه خانواده در کرج
 • ۴-۲-۵ مجتمع خدمات حمایتی شهید ذوالفقاری
 • ۴-۲-۶ مهدی آباد ایران
 • ۴-۲-۷ مجتمع خدماتی حمایتی هاجر یک .
 • ۴-۲-۸- جمع بندی بررسی نمونه های گذشته در ایران

فصل پنجم : چه باید کرد؟؟؟؟؟؟؟؟ .

 • ۵-۱- مقدمه
 • ۵-۲-  چگونگی برنامه ریزی در محیط نگه داری کودکان بی سرپرست .
 • ۵-۳- محور های برنامه ریزی در محل های نگه داری کودکان بی سرپرست
 • ۵-۳-۱- آموزش
 • ۵-۳-۱-۱- انواع آموزش
 • ۵-۳-۲- ارایه خدمات مشاوره و روان شناسی .
 •                 ۵-۳-۳- مشارکت
 • ۵-۳-۳-۱- بهره گیری از ظرفیت های بچه ها
 • ۵-۳-۴- هم آهنگی
 • ۵-۳-۵- ارتباط
 • ۵-۳-۶- ارزشیابی
 • ۵-۴- لزوم توجه به وضعیت جسمانی کودکان
 • ۵-۵- تشکیل تیم برای بررسی وضعیت فرزندان بی سرپرست
 • ۵-۵-۱- پزشک
 •  ۵-۵-۲-مدد کار اجتماعی
 • ۵-۵-۳- روانشناس
 • ۵-۵-۴- کارشناس امور ورزشی
 • ۵-۵-۵-  کارشناس تغذیه
 •  ۵-۶- موسسه زدایی
 •  ۵-۶-۱- حل شدن در جامعه و رفع مشکل استیگما
 •  ۵-۶-۲- استفاده از مدل شبه خانواده  .
 •   ۵-۶-۳- تبدیل موسسه به خانه
 • ۵-۶-۴- یکپارچه سازی

فصل ششم : بستر طرح معرفی استان فارس و شیراز :

 •  ۶-۱ استان فارس
 • ۶-۱-۱ جغرافياي تاريخي استان فارس
 • ۶-۱-۲ مشخصات جغرافيايي استان
 • ۶-۱-۳ ويژگيهاي جمعيتي استان
 •  ۶-۱-۴  اقليم استان
 •  ۶-۲ معرفي شهرستان شيراز
 • ۶-۲-۱  جغرافياي تاريخي شيراز
 • ۶-۲-۲ زبان و نژاد مردم شيراز
 • ۶-۲-۳  جغرافياي طبيعي و سياسي
 • ۶-۲-۳-۱ حدود و وسعت
 • ۶-۲-۳-۲ موقعيت پستي‌ها و بلنديها
 •    ۶-۲-۳-۳ رودخانه‌ها، درياچه‌ها و حوضه‌هاي آبريز
 •   ۶-۲-۳-۴ تقسيمات كشوري
 •    ۶-۲-۴ ويژگيهاي اقلیمی شهر شيراز

 فصل هفتم : سایت مناسب طراحی

 •  ۷-۱ معرفی مکان طراحی
 •         ۷-۲ سایت دلایل انتخاب سایت
 •         ۷-۲-۱ دلایل انتخاب سایت در منطقه
 •         ۷-۳ موقعیت شهری
 •         ۷-۴ خاصیت خاطره انگیز بودن منطقه
 •         ۷-۵ دسترسی به سایت
 •         ۷-۶ نزدیکی به مراکز آمزش عالی و فرهنگی
 •         ۷-۷ دسترسی به مجموعه
 •         ۷-۷-۱ سیرکولاسیون درون سایتی
 •         ۷-۷- ۲توپوگرافی
 •         ۷-۷-۳ باد
 •         ۷-۷-۴ تابش
 •         ۷-۷-۵ معرفی گونه های گیاهی قابل کاشت در سایت

         فصل هشتم : برنامه فیزیکی طرح

 •         ۸-۱ مقدمه
 •         ۸-۲ اهداف کلی طرح
 •         ۸-۳ اهداف عملیاتی طرح
 •         ۸- ۴ عملکرد های در نظر گرفته شده در طرح
 •         ۸-۴-۱ فضای روباز و محوطه مجموعه
 •         ۸-۴-۱-۱ آمفی تئاتر روباز
 •         ۸-۴-۱-۲ فضای سبز
 •          ۸-۴-۲ فضاهای عمومی
 •          ۸-۴-۲-۱ بخش فرهنگی
 •          ۸-۴-۲-۱-۱- عرصه پژوهشی
 •          ۸-۴-۲-۱-۱-۱ کتابخانه
 •          ۸-۴-۲-۱-۲ عرصه آموزشی
 •          ۸-۴-۲-۱-۳ عرصه خدماتی
 •          ۸-۴-۲-۱-۳-۱ نمایشگاه
 •          ۸-۴-۲-۱-۳-۲ سالن اجتماعات آمفی تئاتر
 •          ۸-۴-۲-۱-۳ عرصه اداری و انتظامی
 •          ۸-۴-۲-۲ بخش ورزشی
 •          ۸-۴-۲-۳ بخش خدماتی
 •          ۸-۴-۲-۳-۱ رستوران و بوفه
 •          ۸-۴-۴ بخش خصوصی
 •          ۸-۴-۴-۱ خوابگاه ها
 •          ۸-۴-۵ پارکینگ
 •          ۸-۵ برنامه فیزیکی طرح
 •          ۸- ۶ طرح ایده
 •          ۸- ۷سازه
 •           ۸- ۸ تاسیسات
 •           فهرست منابع فارسی
 •           فهرست منابع غیر فارسی
 •           چکیده انگلیسی

فهرست تصاویر

                عنوان                                                                                                                 صفحه

 •                تصویر (۲-۱) . تصاویر بچه های بی سرپرست
 •                تصویر (۲-۲) . حیاط ، باغ و فضای بیرونی محل سکونت
 •                تصویر (۴-۱) . تصاویر خواهر برادر ها
 •                تصویر (۴-۲) . پلان دهکده کودکان.
 •                تصویر (۴-۳) . دهکده کودکان
 •                تصویر (۴-۴) . پلان ساختمان خانه بی سرپرستان
 •                تصویر (۴-۵)  محیط داخلی خانه ها در دهکده بچه ها
 •                تصویر (۴-۶) . محیط داخلی شیرخوارگاه آمنه
 •                تصویر (۴-۷) . محیط داخلی شیرخوارگاه آمنه
 •                تصویر (۴-۸) . محیط داخلی مجتمع خدماتی هاجر یک
 •                تصویر (۶-۱) . کشور ایران براساس تقسیمات استان ۱۳۷۸
 •               تصویر (۶-۲) . موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان فارس
 •                تصویر (۷-۱) . تصویر هوایی سایت مورد نظر
 •                تصویر (۷-۲) . بلوار چمران
 •                تصویر (۷-۳) . سایت مجموعه
 •               تصویر (۷-۴) . بلوار نیایش
 •               تصویر (۷-۵) . توپوگرافی سایت
 •               تصویر (۷-۵) . رودخانه خشک .
 •             تصویر (۸-۱) . ایده شکل گیری طراحی فهرست جدول

                عنوان                                                                                                                 صفحه

 •                جدول (۳-۱) . ویژگی روان شناختی
 •                جدول (۶-۱) . مشخصات کوه های استان فارس
 •               جدول (۶-۲) . مشخصات حوضه‌هاي آبريز و رودخانه‌هاي مهم استان
 •               جدول (۸-۱) . عرصه پژوهشی
 •                جدول (۸-۲) . عرصه آموزشی
 •               جدول (۸-۳) . آمفی تئاتر
 •               جدول (۸-۴) . بخش خدماتی
 •               جدول (۸-۵) . بخش ورزشی
 •               جدول  (۸-۶) . عرصه اداری
 •               جدول (۸-۷)  بخش رستوران
 •               جدول (۸-۸) . خوابگاه ها

رساله خانه ایتام و نیازمندان+نقشه

رساله خانه ایتام و نیازمندان+نقشه

رساله خانه ایتام و نیازمندان+نقشه

رساله خانه ایتام و نیازمندان+نقشه

رساله خانه ایتام و نیازمندان+نقشه

رساله خانه ایتام و نیازمندان+نقشه

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله خانه ایتام و نیازمندان+نقشه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + یک =

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد