پلان

پلان چیست:پلان عبارت است از برش افقی فرضی واحد ساختمانی در ارتفاع یک سوم یا 120 متر ارتفاع از سطح به طوری که تمام جزئیات را بتوان نشاندداد.

تمامی حقوق این وبسایت برای سازه کد محفوظ می باشد